ADMA 9/2016 Radosť lásky 1. časť

 Adma 9 2016

Formačný program: Radosť Lásky 
Radosť Lásky vo svetle Slova

Don Silvio Roggia, SDB

Pápež František je poslom radosti. Jeho úsmev je nákazlivý. Nikdy nezabúda na tragédie, ktoré sužujú svet. On je stále nablízku tým, ktorí sú odmietaní a zabudnutí a vždy sa natiahne za tými, ktorí sú na okraji. František vie, že láska zvíťazí a nádej, ktorá pramení z viery je väčšia, než všetky naše slabosti a trápenia.

S týmto pohľadom milosrdenstva, nádeje a radosti, pápež František vedie cirkev a svet, aby sa pozreli na základný zdroj ľudskej lásky, ktorým je rodina. Nechajme sa po tieto mesiace viesť jeho pohľadom, aby nám pomohol krok za krokom objaviť radosť lásky: v našich rodinách, v rodinách cirkvi, v Saleziánskej rodine  i v celej ľudskej rodine, ktorej sme všetci súčasťou a ktorá dnes, viac ako inokedy, potrebuje nový pohľad, aby znovu objavila cestu lásky a radosti.

Existujú dva ďalšie pohľady, ktoré sú nám tak veľmi drahé, že nie sme schopní sa od nich odtrhnúť ako dieťa, ktoré sa cíti bezpečne iba vtedy, keď vie, že je v dosahu pohľadu otca i matky. Sú to oči Panny Márie Pomocnice a oči Don Bosca. Postupne, ako budeme prechádzať Radosťou Lásky, kapitolu po kapitole, mesiac po mesiaci, Pomocnica Kresťanov a Don Bosco nám budú pomáhať vidieť, aké konkrétne skutky máme robiť, aby sme ako deti rástli v našich srdciach v láske a radosti, v súzvuku so srdcom Pápeža Františka. Na tejto ceste nás povzbudzuje aj heslo Hlavného Predstaveného venované celej Saleziánskej Rodine: „SME JEDNA RODINA! Každý dom, škola života a lásky“.

 

Začnime od začiatku

Začiatočným bodom Amoris Laetitia sú zákony, ktorými začína Biblia a ktoré cituje Ján ako prvé slová svojho evanjelia. František nás pozýva upriamiť svoj pohľad tam, pretože to bol smer, ktorým Ježiš nabádal svojich učeníkov, aby hľadeli, aby pochopili krásu manželstva, idúc dokonca nad Mojžišov zákon.

Na nich sa uskutočňuje ten prapôvodný plán, ktorý Kristus intenzívne pripomína: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril?“ (Mt 19, 4). A pokračuje mandátom z Knihy Genezis: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24).(AL9)

Rodina je skutočne začiatkom všetkého, pretože je tuto na zemi tým, čo je najtesnejšie spojené so životom Boha, z ktorého všetko pochádza a v ktorom všetko nachádza svoje naplnenie.

Boh Trojica je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom. Slová Jána Pavla II. nám pomáhajú chápať: „Náš Boh vo svojom najintímnejšom tajomstve nie je osamelosťou, ale rodinou, keďže má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska. Táto láska v Božej rodine je Duch Svätý.“ Rodina nie je čosi cudzie samotnej božskej podstate. (AL11)

Už sme mali možnosť poznať, že pápež František je odborníkom na rodinný život, z toho, čo napísal a zo spôsobu, ako bol schopný viesť rodinu cirkvi, najmä pri príležitosti dvoch synod venovaných rodine. Nikdy nevynechá možnosť poukázať na to, že cirkev je vo svojej podstate Panna, Nevesta a Matka, ktorá bez výhrad poslúcha Krista,  plne v zhode s jeho dokonalou obetou a stavajúc sa tak užitočnou pre spásu všetkých. Cirkev je z tohto pohľadu niečím ako "svätou bránou"  cez ktorú vchádzame do Božieho tajomstva tak, ako v pláne stvorenia vchádzame do života cez nevestu a matku, ktoré urobila plodnými láska otca. Vlastne  sme všetci deťmi  matky a nevesty, aj keď začiatok života nie je pod svetlom slnka, ale pod tieňom ťažkých mrakov.

adma 9 2016 obrazokFrantišek obdivuhodne vie, ako viesť svojich synov a dcéry, kladúc seba samého ako jedného z kŕdľa, niekedy v pozadí, niekedy na čele, nesúc pochodeň, ktorá nám všetkým umožňuje zvládnuť cestu spolu. Slovo Synod, sun-odos, znamená „spolu na ceste“. Ešte predtým, ako to povedal v kapitolách apoštolskej exhortácie, ukázal nám, že je  možné nechať sa viesť láskou a uistil nás, že rozdiely nevedú k rozdeleniu, ale k príležitosti rásť a prichádzať k sebe v ešte väčšom zjednotení.

 

Vo svetle Slova

Aj keď Slovo Boha je na počiatku, neznamená to, že môžeme zabudnúť na to, ako sme našu cestu začali. Hľadíme na Máriu. Pre ňu tiež na začiatku bolo slovo: Ave. V gréckom originále je to veľmi blízko k "radosť lásky". Je to nevyhnutne potrebné (Kaire): "Zdravas, milosti plná." Odvtedy sa Slovo stalo celým jej životom. Je časťou jej tela, až kým tá, ktorá je stvorením rovnako ako my, je premenená a vzkriesená, rovnako ako jej Syn.

Takto sa cesta Slova, od prvého radostného tajomstva až po piate slávnostné tajomstvo,  stala pre milióny rodín v histórii ich domácou Bibliou, ktorou rozjímajú o histórii nášho spasenia. Zhromaždení okolo kuchynského stola, spolu s Máriou,  berúc ju do svojich domovov tak, ako to urobil Ján na Veľký Piatok, a neskôr.

Je dojemné vidieť, že Mária je matkou rodiny aj za hranicami kostolov a dokonca aj mimo katolíckych domov. V Afrike a v Ázií existujú dva milióny veriacich, ktorí nie sú kresťania, ktorí vzdávajú poctu Márii, dokonca tiež cez modlitbu ruženca, s veľkým rešpektom a zbožnou úctou, počnúc moslimami. Mária má významné miesto v Koráne (odkazuje na ňu 34  krát). Dokonca hovorí o je vzatí do neba.

Ruženec nám pomáha prijať tajomstvo spásy za vlastné. Ukazuje nám, ako sa milosrdenstvo Boha priblížilo  ku každému človeku. Máriina prítomnosť dáva istotu, že tajomstvá každého muža a každej ženy, každého domu, sú prinesené blízko k Božiemu milosrdenstvu. Ako prechádzame zrnkami ruženca našimi prstami, vedie „naše kroky na cestu pokoja“ ako povedal Zachariáš, keď Mária navštívila dom jeho rodiny. To je to, k čomu dochádza, keď sa modlíme ruženec spoločne, najmä večer po náročnom dni.

Pápež František chcel tri dni „Mariánskeho jubilea“ počas Roku Milosrdenstva začať slávnosťou Panny Márie Ružencovej. Ruženec sa modlí viac ako 800 rokov. Je ako veľká rieka milosrdenstva v histórií cirkvi, v ktorej sa všetci, svätí aj hriešnici rovnako, cítia ako doma, vždy vítaní, vždy milovaní „jej milosrdnými očami“.

 

Tajomstvo ruženca v Saleziánskej rodine Dona Bosca

Ruženec bol prvým Božím slovom, ktoré Mama Margita naučila Janka a jeho bratov. Bolo to malé skryté semienko, ktoré živilo mnohé ďalšie tajomstvá svätosti. Môžeme sa viac zamerať na dva, alebo tri detaily z histórie Saleziánskej rodiny, aby sme si to uvedomili.

ôsmeho októbra 1848, práve dva roky po otvorení Oratória na Valdoku v dome svojho brata Jozefa na Betcchi, Don Bosco vybral malú izbičku na prízemí, ktorú premenil na kaplnku Ružencovej Panny Márie. Po viac, ako dvadsať rokov, bola cieľom pamätných jesenných prechádzok s chlapcami a jeho skupinou z oratória. V tejto kaplnke Michal Rua, v roku 1852, prijal svoje rehoľné rúcho. Bolo to tu, kde 2. októbra 1854 Dominik Savio stretol Dona Bosca po prvý krát.

Boli to tiché začiatky ale aká milosť, aká hojnosť života a svätosť vyrástla z týchto saleziánskych radostných tajomstiev, zomknutí modlitbou ruženca a úplnou dôverou Márií. Don Bosco zdedil od Mamy Margity, tak ako Dominik Savio a Michal Rua zdedili od Dona Bosca, rodinnú školu evanjelizácie a viery.

Bolo to pred mnohými rokmi. Vďaka Bohu, dnes máme prístup k Božiemu Slovu bezprostredne a takým spôsobom, ako nikdy predtým v ľudskej histórií. Všetko je hneď, stačí kliknúť. Text Písma je dostupný vo všetkých jazykoch s tými najlepšími komentármi a výkladmi, najvhodnejšími našej úrovni porozumenia. Slovo  osvetľuje cestu viery mnohým rodinám a každá rodina má svoju vlastnú cestu, ako ho prijíma.

Forma sa zmenila, ale podstata je tá istá Princípom a základom rodinného života je Boh, cez rozhovor s ním v modlitbe, kontempláciou tajomstva nášho vzkriesenia v texte písma a cez modlitbu ruženca. To je to, čo znamená postaviť dom na skale.

Je taká známa veta v anglicky hovoriacom svete: „Rodina, ktorá sa modlí spolu, zostáva spolu“. To je kotvou rodinnej jednoty, ktorá vedie priamo do centra tajomstva Trojice, ako Pápež František povedal v začiatočných paragrafoch Amoris Laetitia. Je prvým a konečným zdrojom prijatia, ktorého jednota muža a ženy v manželskej láske je najbližším obrazom.

Mária je našou učiteľkou – tou, ktorá nás učí modliť sa, porozumieť a žiť tajomstvo „Slova, ktoré sa telom stalo“ formou prístupnou všetkým. Don Bosco je veľmi dôveryhodným svedkom toho, spolu so všetkými ostatnými svätými, každým jedinečným vo svojej ceste, že keď ideme k Ježišovi cez Máriu, nikdy nemôžeme ísť nesprávne,  a to prináša plody nad všetky očakávania.

Semienka....na otvorenie

  • Oboznámim sa s listami, ktoré Pápež napísal pre mňa. Nenechám sa vystrašiť množstvom strán. Nie je to ani ťažké, ani dlhé (iba čítaj, aspoň chvíľu, ako navrhol....). Otvoriť si srdce, to vedie k zmene hneď tak, ako sa líši dobrá zem Evanjelia od kamenistého chodníka.
  • Tým, že budem veriť múdremu pohľadu Pápeža Františka, vynaložím úsilie pozrieť sa na zákon: láska, ku ktorej som povolaný ako syn alebo dcéra a ako člen svojej rodiny, napriek podmienkam a situácii v ktorej sa nachádzam, má svoje najhlbšie korene v skutočnosti, že sme stvorení na Boží obraz, ktorým je rodina, ktorým je prijatie, z ktorého sa každý narodil a ku ktorému smerujeme celý život.
  • Modlitba slova, uvažovanie o Božích tajomstvách a tajomstve môjho života cez recitáciu ruženca je cestou, ktorou staviame dom na skale. Zverím Márií začiatok nového pracovného roka, akademického alebo pastoračného....nechám sa ňou každodenne sprevádzať, aby som našiel správny čas pre svoje srdce, pre životne dôležitú modlitbu. Požiadam ju o pomoc, aby mi pomohla byť kresťanom s týmto druhom vernosti.
  • „Rodina, ktorá sa modlí spolu, zostáva spolu.“ Čo to znamená pre mňa, zaoberám sa tým naozaj ....modlíme sa spolu? Možno, že v iných domoch sú omnoho lepšie pripravení uveriť tomu a viac ochotní modliť sa spolu, než si viem predstaviť.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center