Hodnota spoločenstva

Hodnota spoločenstva.

Činnosť predpokladá bytie. Najprv je bytie (spoločenstvo) až potom nasleduje jeho aktivita navonok (apoštolát).

Hodnota spoločenstva je v tomto: „Kde sú dvaja, alebo traja v mojom mene, ja som medzi nimi.“ Spoločenstvo vyrába lásku. Až keď jej vyrobí dostatočné množstvo a začne pretekať do okolia, môžu ju aj druhí skusovať. Najprv sa treba teda dobre zahniezdiť (uzemniť, ukotviť) v spoločenstve a potom začať robiť apoštolát. My nevystupujeme navonok ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo. Jednak preto, že máme ducha dona Bosca (pracoval systémom spolupracovník), ale i preto, že máme i iné povinnosti v rodine a v zamestnaní, a len spoločne si môžeme trúfnuť robiť nejakú serióznu robotu. Chcete začať budovať jadro spoločenstva ZMP. Ak jadro nebude výrazné, noví príchodzí nebudú vedieť do čoho idú. Teda na každé stretnutie prídem s niečím, čo druhých obohatí. Stretnutia majú byť stretnutiami modlitby a zdieľania sa a nie debatné krúžky. Takéto krúžky sú dostatočné pre iné stretnutia. „Všímajte si jeden druhého a tak sa pobádajte k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac sa blíži onen deň“ (Hebr 10, 24-25).  Usiluj sa, aby si sa dobre cítil vo vlastnom spoločenstve a nepoškuľuj zvedavo po iných spoločenstvách, či skupinách. Spoločenstvo musí mať cieľ, prečo sa stretá. Združenie Márie Pomocnice takýto cieľ má.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center