Usmernenia

USMERNENIA

SEPTEMBER 1999

AKO ZALOŽIŤ MIESTNE STREDISKO ZDRUŽENIA MÁRIE POMOCNICE (ZMP) A AKO HO PRIPOJIŤ  K MATERSKÉMU STREDISKU (ADMA) PRI BAZILIKE MÁRIE POMOCNICE V TURÍNE-VALDOCCU

Tieto usmernenia sú pomôckou na to, ako založiť Miestne stredisko združenia Márie Pomocnice, ako dosiahnuť, aby členovia boli dobre formovaní a  práca Združenia priniesla svoje ovocie.

Od 5 júla 1992 je Združenie Márie Pomocnice oficiálne jednou zo skupín, ktoré tvoria Saleziánsku rodinu (konkrétne je jej šestnástou skupinou).

Uvádzame niekoľko smerníc, ktoré sú ako nám ukazuje skúsenosť, užitočné pre serióznu a ovocie prinášajúcu prácu:

 • tam, kde sú vhodné podmienky oboznamujeme záujemcov s „Výňatkom pravidiel“, ktorý  vypracovalo  Materské  stredisko združenia na to, aby  záujemcovia  aspoň z časti spoznali ducha Združenia;
 • osoby, ktoré prejavia vážnejší záujem o Združenie, nech sa stretávajú ASPOŇ RAZ MESAČNE, ak sa dá 24. v mesiaci, v deň spomienky na Pannu Máriu Pomocnicu; tieto stretnutia majú informovať a formovať kandidátov v duchu Združenia;
 • so VŠETKÝMI a  na KAŽDOM STRETNUTÍ nech sa sleduje itinerár PERMANENTNEJ FORMÁCIE s cirkevnou, mariánskou a saleziánskou  ketechézou, nech je tam modlitba (napr. rozjímavý ruženec) a slávenie Eucharistie. Ak sa ukáže ako vhodnEJŠIE, môžu byť aj dve stretnutia: 1. stretnutie - katechéza, 2. stretnutie -  modlitba a sv. omša. TOMUTO PROGRAMU TREBA BYŤ VERNÍ!
 • ak sa ukáže, NAJSKÔR VŠAK PO ROKU PRÍPRAVY, že sa niekto  seriózne usiluje žiť záväzky Združenia, môže požiadať o prijatie do Združenia;
 • SLÁVENIE PRÍSĽUBU S PRIJATÍM DO ZDRUŽENIA JE MOŽNÉ IBA PO ROKU OD ZAČIATKU PRÍPRAVY – musí sa to dodržať;
 • FORMULÁR ŽIADOSTI má obsahovať tieto informácie: PRIEZVISKO, MENO, DÁTUM NARODENIA, ADRESA, TELEFÓN, RODNÉ ČÍSLO, MIESTO BYDLISKA, ZAMESTNANIE (ak už je v penzii, uviesť čo robil predtým), DÁTUM PODANIA ŽIADOSTI; formuláre nech sú uschované v archíve Miestneho strediska združenia;
 • PRÍSĽUB MÔŽE ZLOŽIŤ KAŽDÝ POKRSTENÝ ASPOŇ OSEMNÁSŤROČNÝ, AKÉHOKOĽVEK STAVU;
 • KTO NEDOVŔŠIL 18 ROKOV, môže sa na požiadanie jeho rodičov alebo na jeho vlastné požiadanie stať AŠPIRANTOM ZDRUŽENIA; odovzdá sa mu PREUKAZ ZDRUŽENIA pre ašpirantov a zapíše sa do zoznamu ašpirantov s informáciami, ktoré sa uvádzajú o členoch; ROK PRED DOVŔŠENÍM 18. ROKOV môže začať ročnú prípravu a ako 18 ročný môže zložiť prísľub;
 • ZALOŽIŤ MIESTNE STREDISKO ZDRUŽENIE MÁRIE POMOCNICE JE VÝSADOU PROVINCIÁLA SDB, ZODPOVEDNÉHO ZA DANÉ ÚZEMIE; stredisko môže byť založené nezávisle na tom, kedy sa prví ašpiranti stanú členmi. HNEĎ SA ale MUSÍ PRIČLENIŤ K MATERSKÉMU STREDISKU ZDRUŽENIA MÁRIE POMOCNICE (ADMA) V TURÍNE NA VALDOCCU, pretože len tak je Miestne stredisko združenia Márie Pomocnice (ZMP) pričlenené k ZDRUŽENIU (ADMA), ktoré založil don Bosco;  otec provinciál môže jedným dekrétom založiť aj viacero miestnych stredísk;
 • tí, ktorí sú členmi DIECÉZNYCH SPOLOČENSTIEV, ALEBO PETRIA K INÝM REHOHOLIAM a majú záujem o vstup do Združenia Márie Pomocnice, nech sa obrátia na najbližšieho direktora SDB alebo direktorku FMA, prípadne na provinciála SDB: má to byť provinciál SDB, ktorý by mal v týchto diecéznych či rehoľných nesaleziánskych spoločenstvách ZRIADIŤ Združenie s povolením biskupa; provinciál taktiež menuje delegáta alebo duchovného animátora pre ním zriadené Miestne stredisko združenia;
 • PRÍSĽUB sa uskutoční počas slávenia liturgie, ktorej predsedá kňaz poverený provinciálom alebo direktorom SDB;
 • na slávenie prísľubu je dobré mať jednotný spôsob pre všetky miestne strediská, hlavne čo sa týka FORMULY prísľubu, ktorá je k dispozícii v Materskom stredisku;
 • zložením PRÍSĽUBU a vyslovením FORMULY je kandidát de facto a de jure členom ZDRUŽENIA a taktiež členom Saleziánskej rodiny, berie na seba zodpovednosť jej záväzkov a je účastný na všetkých jej duchovných dobrách;
 • počas skladania prísľubu sa odovzdá ASPOŇ PREUKAZ, ktorý je IDENTIFIKAČNOU KARTOU  ZDRUŽENIA spolu s PRAVIDLAMI;
 • môžu sa použiť aj „ďalšie znaky“ ako medaily na procesie a obrázok Pomocnice s modlitbou dona Bosca, ALE HLAVNE ODZNAK, v dvoch verziách: jedna s Pomocnicou, ktorá drží v náručí dieťa Ježiša, a druhá s monogramom MA, ktoré veľmi odporúčame (aj aby boli nosené, kdekoľvek sa člen ZDRUŽENIA nachádza);

DÔLEŽITÉ USMERNENIA

 1. Nech slávnosť skladania prísľubu nie je iba formalitou, ALE SILNÝMŽIVOTA ZDRUŽENIA A SALEZIÁNSKEJ RODINY, čo napomáha zodpovednému  životu podľa Pravidiel združenia.
 2. DIPLOM, ktorý býva zaslaný pri zriadení Miestneho strediskaMaterského strediska o pripojení k združeniu NECH JE UMIESTNENÝ v kostole, pri ktorom sa stredisko zakladá alebo v mieste sídla strediska.
 3. Je nevyhnutné zriadiť ARCHÍV, ktorý bude zhromažďovať ŽIADOSTI o vstup; ABECEDNÝ ZOZNAM ČLENOV, ktorí zložili prísľubten istý deň, ABECEDNÝ ZOZNAM VŠETKÝCH ČLENOV, ktorý má byť stále obnovovaný; ZÁPISY zo zasadaní miestnej rady strediska, pokladničný denník a korešpondencie (prijatej aj odoslanej).
 4. NECH SA VO VŠETKOM POSTUPUJE SERIÓZNE APOROZUMENÍM, aby sa vyhlo prílišnému zjednodušovaniu, ale tiež rigorizmu: MAJTE VÔĽU BYŤ VYTRVALÍ.
 5. JE NEVYHNUTNÉ HNEĎ POSLAŤ  DO MATERSKÉHO STREDISKA NA VALDOCCU KOMPLETNÝ ABECEDNÝ ZOZNAMPRIEZVISKOM, MENOM, DÁTUMOM NARODENIA, ZAMESTNANÍM, VŠETKÝCH, KTORÍ ZLOŽILI PRÍSĽUB (NEPOSIELAJTE ale adresu, číslo telefónu, ani miesto bydliska jednotlivcov)
 6. MIESTNE ARCHÍ si vyžadujú čas a zodpovednosť aj od nich z časti závisí chod animácie, komunikácie A informácie Materského strediska v Turíne!

Medzi MATERSKÝM STREDISKOM v Turíne a MIESTNYMI STREDISKAMI má byť pravidelná výmena informácií, čo je na úžitok všetkým členom!

OFICIÁLNYM ORGÁNOM ANIMÁCIE, SPOJENIA A INFORMOVANIA v ADME na celosvetovej úrovni je príloha „ADMA VO SVETE“ (L´ADMA NEL MONDO), ktorá je súčasťou časopisu „MÁRIA POMOCNICA“ (MARIA AUSILIATRICE) Turínskej svätyne na Valdoccu. Vychádza 11-krát do roka: ADMY sa týkajú tri strany v každom čísle. Odporúčame ho každému Miestnemu stredisku: je to vynikajúci prostriedok formácie mariánskej i cirkevnej! Na Slovensku pre animáciu Združenia Márie Pomocnice (ZMP) slúži časopis Don Bosco dnes. Časopis vychádza šesťkrát do roka. Zasiela sa bezplatne každému, kto oň požiada. Objednať si ho môžete na adrese: Don Bosco dnes, Miletičova 7, 821 08 BRATISLAVA, tel.: 02/5557 2226

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Informácie o Združení Márie Pomocnice na Slovensku vám poskytne Saleziánske Meriánske stredisko Šaštín, tel.034 6945121, alebo na stránke www.bazilika.sk.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center