ADMA online Február 2018

ADMA online Februar2018

 

MÁRIA NÁS POZÝVA MODLIŤ SA K DUCHU SVÄTÉMU ZA DAR OBRÁTENIA.

Adma online Februar2018 ikonaNachádzame sa v období pôstu, v čase, ktorý je priaznivý pre otvorenie našich sŕdc konaniu Božieho Svätého Ducha. Všetci sme pozvaní k premene srdca a života,  k posilneniu našej duchovnosti.. Panna Mária nás žiada, aby sme sa pripútali k Bohu a k nebeským veciam. Boh chce, aby sme všetci išli do neba, on nás preto stvoril. Každý z nás zakúšame Boha vo svojich modlitbách a vieme, že Boh nás mnohokrát zachránil, niekedy fyzicky, niekedy duchovne. To nám ukazuje že sme spojení s nebom a s nebeskými vecami.

Obrátenie je dar, ale my musíme spolupracovať. Ježiš klope na naše srdcia, ale čaká na nás, aby sme ich otvorili. Základným prostriedkom je čítanie Božieho slova, rozjímanie nad ním a praktizovanie ho. V našich domovoch, a keď sa stretneme aj v našich skupinách, by sme mali mať Sväté písmo na viditeľnom mieste a čítať ho. Pred čítaním sa pomodlíme, pretože bez pomoci Ducha Svätého sa vystavujeme riziku, že mu nebudeme rozumieť.

V pôste, okrem toho, že načúvame Božiemu slovu prijímame sviatosti s veľkou vierou, najmä sviatosť zmierenia. Skúsme si zhrnúť prečo vykonávať pôst a konať skutky milosrdenstva. Všetko je to preto, že Panna Mária nás žiada, aby sme boli ľuďmi, ktorí milujú Boha stále viac a viac a aby sme milovali Božie veci. V dnešnom svete chýba toto svedectvo, pretože častokrát sme bojazliví a hanbíme sa, keď sa máme prejaviť ako kresťania.

Prvý článok našich pravidiel nám pripomína, že Don Bosco dôverujúc Panne Márií založil Združenie ako jednoduché a praktické vyjadrenie pre obranu viery medzi obyčajnými ľuďmi.  V škole Mamy Margity a z ľudovej zbožnosti, si Ján Bosco už ako dieťa rozvinul cit patriť Márií. Sme pozvaní do školy Dona Bosca, aby sme svedčili svojimi životmi, že patríme Márii, sme jej, a s ňou a jej prostredníctvom sme sa rozhodli pre Boha a zaviazali sa stať sa nástrojom pokoja vo svete, v ktorom pokoj často chýba.

Don Bosco vo svojom apoštolskom zjavení vidí zasvätenie sa Panne Márií ako prvok, ktorý utvrdzuje, posilňuje a ochraňuje katolícku vieru u kresťanov. So Združením ctiteľov Márie Pomocnice kresťanov, Don Bosco vytvoril program výchovy k viere pre ľudí, posilňujúc ľudovú zbožnosť a orientujúc ich smerom k múdrosti evanjelia, ktoré odpovedá na veľké otázky ľudskej existencie.

Nech naša cesta k Veľkej noci obnoví v našich srdciach a v našich skupinách túžbu prežívať naše členstvo v ZMP s radosťou a vernosťou.

Renato Valera, predseda

don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center