ADMA online Január 2018

Adma 2018 01

MÁRIA NÁS POZÝVA SVEDČIŤ O PRIJATEJ MILOSTI

Adma 2018 01 obrazokDrahí priatelia, týmto januárovým číslom ADMAonline 2018 by sme predovšetkým chceli rozšíriť naše priania pre tento nový rok  milosti, v ktorom oslavujeme 150. výročie posvätenia Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne. V tomto roku začíname tiež s prípravou na 8.medzinárodný kongres Panny Márie Pomocnice (Argentína, november 2018) a 150. výročie založenia ZMP (ADMA).

Tieto opakujúce návraty do histórie nie sú iba spomienkami na minulosť, ale predovšetkým pripomenutím si  vďačnosti a chvály Ježišovi a Márii za ich zázraky spojené s Don Boscom a stavbou chrámu v Turíne a so založením Združenia ctiteľov Panny Márie Pomocnice.

Článok 1 Pravidiel ZMP odzrkadľuje tieto dve udalosti: Don Bosco, rok po tom, čo bola posvätená Bazilika Panny Márie Pomocnice, zakladá Združenie ctiteľov Panny Márie Pomocnice (18. apríla 1869), aby sa nim šírila úcta k Panne Márii vzývanej pod týmto menom, do celého sveta. 

Jednou z charakteristík života a svätosti Dona Bosca je to, že bol zakladateľom. To znamená, že v Cirkvi dal začiatok - inicioval osobitý štýl (školu) svätosti a apoštolskej činnosti, ktorý ho odlišuje od ostatných zakladateľov. Vo svojej vôli odpovedať na Božiu milosť a na znaky pochádzajúce zhora (od Pána) a v túžbe dať trvácnosť a kontinuitu svojmu dielu pre dobro mládeže, cíti Božie volanie dať vzniknúť novým apoštolským silám.

Cieľom Zduženia je napomáhať vo svete šíreniu oddanosti k Panne Márii, uctievať si ju pod titulom „Pomocnica“. Podľa don Boscovho srdca „oddanosť“ znamená: dôveru, nasledovanie, a apoštolskú zanietenosť. „Napomáhať“ sa odvoláva na úlohu byť „svetlom sveta“ (Mt 5,14), a „prinášať oheň na zem“ (Lk 12,49), spolupracovať na poslaní Krista pre spásu duší pod materským vedením Panny Márie vidiac v Eucharistii prameň a vrchol celého života.

Uvedomujúc si dary a milosti, ktorých sa nám dostalo, rozpoznávame krásu týchto darov a modlíme sa, aby nám Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami pokoja a nádeje.

Prajeme Vám, šťastný január a požehnaný sviatok nášho otca a zakladateľa Dona Bosca.

Pán. Renato Valera, predseda
Don Pierluigi Cameroni, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center