Pravidlá ZMP - Článok 3

Článok 3

Združenie v Saleziánskej rodine
Členovia Združenia svojou „saleziánskou úctou k Pomocnici, vo forme ustanovenej samým donom Boscom patria do Saleziánskej rodiny. Členstvo ich zaväzuje uctievať si Máriu Pomocnicu a Matku Cirkvi účasťou na poslaní dona Bosca k mladým a ľudovým vrstvám, najmä v úsilí pri vzraste a obrane kresťanskej viery medzi ľudom.“ 6
V Saleziánskej rodine Združenie zdôrazňuje a rozširuje ľudovú mariánsku úctu ako prostriedok evanjelizácie a duchovného rozvoja ľudových vrstiev a chudobnej mládeže.
Uznáva hlavného predstaveného, nástupcu dona Bosca, ako otca a stredobod jednoty Saleziánskej rodiny.


6
Egidio Vigano, List Rektorovi Svätyne Márie Pomocnice v Turíne z 24.7.1989

 

Článok 3 - komentár

Príslušnosť a účasť ADMA - ZMP v Saleziánskej rodine.

Hoci oficiálne bolo Združenie prijaté do Saleziánskej rodiny hlavným predstaveným don Egídiom Viganom len 5. júla 1989, jej príslušnosť k nej je prirodzená, pretože Združenie je jedna zo skupín založených priamo donom Boscom. Začleniť sa do tohto Združenia znamená patriť k veľkému stromu Saleziánskej rodiny, ktorý má v donovi Boscovi svoj pôvod a svojho Zakladateľa.

Aby don Bosco uskutočnil svoje povolanie a poslanie na spásu mladých a ľudových vrstiev, pod vplyvom Ducha Svätého vytvoril okolo seba široké hnutie apoštolských síl formou rôznych skupín v rodinnej jednote. “Musíme sa spojiť – písal v r. 1878 – medzi sebou a všetci s Kongregáciou... Spojme sa teda zameraním sa na ten istý cieľ a používaním tých istých prostriedkov, aby sme ho dosiahli... Spojme sa ako jedna rodina zväzkami bratskej lásky, ktorá nás podnieti k tomu, aby sme si pomáhali, aby sme sa navzájom podporovali pre dobro našich blížnych“ (Bollettino Salesiano január 1878 s. 1-3).

Príslušnosť a účasť v Saleziánskej rodine sa vyjadrujú a posilňujú starostlivosťou o bratské spoločenstvo a spoluprácou s rôznymi skupinami, a to vďaka vzájomnému spoznávaniu sa, vďaka duchovnému spoločenstvu a apoštolskému príspevku. Takáto príslušnosť k Saleziánskej rodine posilňuje putá jednoty v tom istom duchu a v tom istom poslaní a špeciálne, v úsilí žiť a rozširovať úctu k Panne Márii Pomocnici, prehlbujúc náuku a pastoračnú aktuálnosť mariánskeho rozmeru saleziánskej charizmy.

ADMA – ZMP : Mariánska skupina.

Príslušnosť ZMP k Saleziánskej rodine nie je bežná, samoúčelná, ale je zakorenená vo zvláštnej mariánskej úcte, ktorú žil a rozširoval sv. Ján Bosco. Mariánsky charakter Združenia vyjadruje jeden zo základných prvkov saleziánskej charizmy a ducha. Z tejto, takto odôvodnenej príslušnosti, vychádza úsilie zapojiť sa do poslania vlastného saleziánskej charizme, teda poslania k mladým a k ľudovým vrstvám, pričom sa dáva dôraz na snahu zachovať, podporovať a obraňovať vieru v Božom ľude. „Dnes keď je viera ťažko skúšaná a mnohí synovia a dcéry božieho ľudu sú vystavení ťažkostiam kvôli svojej vernosti Pánu Ježišovi, keď ľudstvo... vykazuje veľkú krízu duchovných hodnôt, Cirkev cíti potrebu materského zásahu Panny Márie: aby nám znova pomohla prijať jediného Pána a Spasiteľa, aby s nadšením a odvahou, ktoré boli na začiatku kresťanstva, ľudstvo pokračovalo v evanjelizácii sveta, aby osvietila a viedla vieru komunít a jednotlivcov a zvlášť, aby učila kresťanskému zmyslu života mladých, ktorým don Bosco dal úplne seba samého ako otec a učiteľ“ (J P II. Anjel Pána 31.1.1988).

Úloha hlavného predstaveného.

Vzťah k hlavnému predstavenému viaže Združenie k jeho osobe a jeho poslaniu  nielen preto, že je otcom a stredobodom jednoty Saleziánskej rodiny, ale špeciálnym spôsobom preto, že je nástupcom dona Bosca.

Konkrétnym spôsobom vyjadrenia tejto jednoty je prevzatie a uskutočňovanie každoročného hesla hlavného predstaveného ako nástroja formácie a apoštolského úsilia všetkými strediskami Združenia. Je užitočné citovať na tomto mieste článok 9 „Charty spoločenstva Saleziánskej rodiny“:

„Príslušnosť je založená na spoločenstve a upevňuje sa  do stále hlbšieho spoločenstva. Nie je to nejaký nejasný sentiment, ktorý vytvára iba labilné a vzdialené zväzky. Je to naopak podnet Ducha, ktorý smeruje k jednote a hľadá konkrétne vyjadrenia, občas aj inštitucionalizované, s cieľom operatívneho vzťahu a spolupráce.

Príslušnosť je založená na spoločenstve a upevňuje sa do stále hlbšieho spoločenstva. Nie je to akýsi nejasný sentiment,  ktorý vytvára iba labilné a vzdialené zväzky. Je to naopak podnet Ducha, ktorý smeruje k jednote a hľadá konkrétne vyjadrenia, občas aj inštitucionalizované, s cieľom operatívneho vzťahu a spolupráce.

Príslušnosť k Saleziánskej rodine sa týka mnohých skupín a ich autonómnych svojrázností, potrebuje však vitálny stredobod, ktorý bude aktualizovať vzťah k zakladateľovi, k spoločnému duchu, k tomu istému poslaniu.

Centom, ktoré zaručuje jednotu, je podľa zámeru dona Bosca hlavný predstavený. Jemu všetci priznávajú trojaký úrad jednoty: je nástupcom dona Bosca, je otcom všetkých, je centrom jednoty Saleziánskej rodiny.

Hlavný predstavený je nástupcom dona Bosca a nepretržité puto ho neprestajne spája s jeho osobou a robí ho schopným reprezentovať ho dnes živým spôsobom.

Je centrom jednoty celej rodiny. Predkladá totiž príklad a náuku, ktoré zabezpečujú vernosť duchu a podnet k účasti na saleziánskej charizme. Jeho úlohou je animovať a podporovať jednotu a pri rozmanitosti špecifických povolaní zabezpečuje vernosť duchu a koordinovanie iniciatív. Jeho úlohou nie je vládnuť, ale skôr vitálne slúžiť animovaniu.

Hlavný predstavený je otcom všetkých tých, čo spolupracujú na poslaní dona Bosca. Rozširuje priestor svojho otcovstva, ktoré preňho zostáva – ako to bolo aj pre dona Bosca – podstatnou charakteristikou. Otcovstvo si vyžaduje dobrotu, zmysel pre zodpovednosť vzhľadom na rast každého jednotlivca, vedenie v charizmatickej vernosti, úsilie o plodnosť saleziánskeho povolania vo všetkých jeho prejavoch. „Váš hlavný predstavený sa bude starať o vás a o vašu večnú spásu,“ zanechal napísané don Bosco.

( Charta spoločenstva čl.9).

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center