Pravidlá ZMP - Článok 4

Článok 4

 

Osobné povinnosti členov

Byť členom Združenia, prednostne v rodine, v životnom a pracovnom prostredí a medzi priateľmi, zaväzuje plniť si tieto povinnosti:

Vstupom do Združenia člen prijíma sériu záväzkov, ktoré vyjadrujú jeho konkrétnu odpoveď na povolanie žiť svoj kresťanský život podľa ducha, ktorý je vlastný saleziánsky inšpirovanej eucharisticko-mariánsko-apoštolskej skupine. Osobný záväzok členov, ktorý sa vyžaduje v 4. článku Pravidiel, tvorí základ pre náš aktívny život medzi ľuďmi a je spôsobom ako sa stať živým znakom Márie Pomocnice. Don Bosco prijíma  pomoc od Nej, aby on  potom mohol pomáhať iným. Článok zdôrazňuje, že tieto záväzky sa majú plniť v konkrétnom každodennom živote, v bežných podmienkach rodiny, v práci, vo vzťahoch v Cirkvi, v spoločnosti i medzi priateľmi. Toto všetko naznačuje, že začlenenie sa do Združenia sa neobmedzuje len na spoločné stretnutia členov, ale nachádza svoje uplatnenie v každodennom živote. Rôzne záväzky, ktoré sú tu vymenované, naznačujú a ukazujú niektoré konkrétne prostredia, v ktorých sa dá uskutočňovať ochota svedčiť a ohlasovať evanjelium, vychovávať a apoštolovať.

- rozvíjať v zhode s Cirkvou, v ktorej Panna Mária je príkladom a vzorom, účasť na liturgickom živote, najmä na sviatosti Eucharistie a zmierenia, osobný praktický kresťanský život,

Záväzok: mať účasť na slávení liturgie a života viery. Mariánska úcta vo forme ako ju žil a odporúčal don Bosco nás vedie k prijatiu materskej tváre Cirkvi a jej pochopeniu, pobáda žiť liturgiu a zapájať sa do nej, lebo je to vrchol a zdroj kresťanského života. Taktiež nás povzbudzuje k dôslednému a vernému prežívaniu našej dôstojnosti Božích detí a údov Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Pre naše Združenie je podstatné nájsť si čas a priestor pre modlitbu, pretože pastoračné aktivity sa stanú neplodné ak ich nepredchádza, nesprevádza a nepodporuje stála modlitba. Predovšetkým eucharistické slávenie zvlášť nedeľné, má byť koreňom nášho kresťanstva. Je to oslava Zmŕtvychvstalého Pána, ktorého stretávame v Božom Slove a spoznávame pri lámaní eucharistického chleba. Z tohto pohľadu nie je druhoradé ako sa staráme o eucharistické slávenie a adorácie, aby tí, ktorí sa na nich zúčastnia, zakúsili krásu Kristovho tajomstva. Aj sviatosť zmierenia si vyžaduje, aby sa slávila ako základný prostriedok pre duchovný rast a aby sme mohli čeliť s potrebnou silou a odvahou výzvam života.

- žiť a rozširovať úctu k Panne Márii Pomocnici v don Boscovom duchu, najmä v Saleziánskej rodine

Záväzok: vydávať svedectvo života viery a oduševňovať k úcte k Panne Márii. Pravá úcta k Pomocnici sa posilňuje tým, že sa žije a že sa ohlasuje. Pravý ctiteľ je ten, kto rozširuje a hlása s jednoduchosťou a silou lásku a dôveru k Panne Márii.

- obnoviť, umocniť a oživiť ľudovú zbožnosť:

  • spomienku každého 24. v mesiaci,
  • ruženec,
  • novénu ako prípravu na slávnosť Panny Márie Pomocnice,
  • púte k mariánskym svätiniam,
  • procesie,
  • spoluprácu na živote farnosti: v liturgii, v katechéze, pri návštevách starých a chorých, a v rôznych službách v chráme...;

Záväzok: konať nábožné skutky: vážiť si a rozširovať, v úzkom vzťahu a v závislosti od liturgie,  mariánske prejavy nábožnosti a ľudovej zbožnosti. (porov. Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2002). Zvlášť mesačná spomienka na Pannu Máriu Pomocnicu 24. deň v mesiaci, deviatnik a slávnosť Panny Márie Pomocnice sú zjednocujúce momenty v tom istom duchu a v spoločenstve so všetkými skupinami Združenia vo svete. Keď sa modlíme, keď sa modlíme ruženec, keď slávime spomienku Panny Márie Pomocnice, vždy 24. deň v mesiaci, keď ideme na púť, máme miesto v srdci pre všetky osoby, ktoré nás potrebujú. Nemôžeme zostať nevšímaví voči ťažkým situáciám v rodine, vo výchove, v spoločnosti, v práci, v politike, v Cirkvi; situáciami chudoby, zneužívania, násilia, straty viery bez toho, aby sme sa pýtali ako ich riešiť. Osamelí mladí, plní strachu, dezorientovaní, bez perspektívy do budúcnosti, to sú naši adresáti, ktorých nám posiela Panna Mária Pomocnica, tak ako donovi Boscovi vo sne z 9. roku.. V miere akej sa venujeme týmto problémom spoločnosti a zvlášť problémom mládeže, svet spozná v nás synov a dcéry don Boscovej Madony.

Nábožnosť, ktorá nemá cieľ sama v sebe, dáva silu a stáva sa konkrétnou v apoštolských, výchovných, a charitatívnych dielach vo farnosti do ktorej členovia Združenia patria. Je to konkrétne vyjadrenie spolupatričnosti a spolupráce s miestnou cirkvou, a zároveň je to prejavom saleziánskej charizmy v prostredí farnosti v ktorej žijeme. 

- nasledovať Pannu Máriu vytváraním kresťanského prostredia pohostinnosti a solidarity vo vlastnej rodine,

Záväzok: posilňovať rodinu: „Vziať si Pannu Máriu do svojho domu“. Výchova a evanjelizácia v rodine  nasledovaním Márie ako ženy v domácnosti. Ozajstná mariánska zbožnosť robí rodinu miestom kde sa prijíma život, miestom kde sa vychováva k láske, k viere a nádeji. Ako biblický obraz ( ikonu) môžeme použiť návštevu Panny Márie v dome Alžbety a Zachariáša. Saleziánskym rysom tejto zbožnosti je rodinný duch, ktorý preniká všetky aspekty a vzťahy v (našom) živote: byť Pannou Máriou vo vlastnej rodine znamená pestovať postoje prijatia, pohostinnosti, počúvania, konkrétnej pomoci a štedrej ochoty. Rodina je základnou buňkou spoločnosti a Cirkvi. Saleziánska charizma sa v posilňovaní rodiny vracia k svojim základom a rodina zo stretnutia s don Boscovým duchom získava dynamičnosť a evanjeliovú radosť v praktizovaní pedagogiky láskavosti vlastnej preventívnemu systému. V kontexte nevyhnutnosti výchovy a v čase odpadu od viery je strategická osobitná pozornosť na aktuálnu situáciu rodiny, prvotný subjekt výchovy a prvé miesto evanjelizácie. Celá Cirkev si uvedomuje ťažkosti, v ktorých sa rodina nachádza a vníma nevyhnutnosť poskytnúť špeciálnu pomoc na jej formovanie, jej rast a cvičenie sa v zodpovednom plnení jej výchovnej úlohy. Práve preto sme aj my povolaní robiť svoju pastoráciu mládeže tak, aby bola stále viac otvorená pastorácii rodín. V tejto perspektíve by sa mal odporúčať a žiť pekný tradičný zvyk „modlitieb po rodinách“. Panna Mária si želá, aby sa rodiny spolu modlili; aby sa rodičia modlili spolu so svojimi deťmi, aby s nimi viac rozprávali, pretože modlitba je liekom, ktorý lieči mnohé zranenia a dáva silu i nádej.

- pomáhať modlitbou a skutkami chudobnejším mladým a núdznym

Apoštolský a výchovný záväzok. Panna Mária nás povzbudzuje k vernosti v modlitbe a v apoštolskej činnosti. Dáva nám účasť na svojej materskej starostlivosti o spásu ľudí, predovšetkým mladých a chudobných.

- modliť sa a podporovať v Cirkvi a zvlášť v Saleziánskej rodine povolania laické, rehoľné a kňazské,

Záväzok: podporovať kultúru povolaní. Panna Mária, plodná Matka, nás vychováva odporúčať a starať sa o zasvätené povolania. Združenie Márie Pomocnice, pre jeho ľudový charakter a širokú základňu, môže budovať akúsi „bránu do Saleziánskej rodiny“, úrodnú pôdu na to, aby dozreli povolania do zasväteného života, k sviatostnému kňazstvu, k apoštolskému a misijnému angažovaniu sa v Saleziánskej rodine a v celej Božej svätej Cirkvi. Tento proces povolania  podporuje a zachováva práve výrazný mariánsky aspekt Združenia.

- prežívať každodennú spiritualitu s evanjeliovými postojmi najmä ďakovaním Bohu za znamenia, ktoré neprestajne koná a byť verným aj v čase ťažkostí a kríža podľa Máriinho príkladu.

Každodenné úsilie vo svetle a s pomocou Panny Márie, podľa jej vzoru a osvojovať si jej evanjeliové postoje, aby sme žili a rástli v spojení s Bohom v každodennom živote:

-FIAT: učenlivosť a poslušnosť Božej vôli. Panna Mária sa modlí s nami a za nás, aby nás

Duch Svätý viedol v hľadaní Božej vôle na (našej) ceste svätosti.

-STABAT: vernosť a vytrvalosť v hodine skúšky a kríža. Cesta, po ktorej nás Panna Mária vedie, je

ťažká, plná skúšok a pádov, ale Ona je s nami, vedie nás za ruky a je nám oporou. Pomáha nám byť vytrvalými, aby sme na konci cesty mohli všetci spolu v radosti a láske vidieť jej Syna Ježiša.

-MAGNIFICAT: vzdávanie vďaky za veľké veci, ktoré v nás a medzi nami Boh koná. Ďakovať Bohu

za všetky dary, ktoré objavíme počas života, aj za ten najmenší dar, ktorého sme si vedomí. Panna Mária vzdáva vďaky spolu s nami a praje si, aby sme všetci zakusovali radosť z darov a z toho, že Boh je pre nás všetko.

Povzbudzujeme  sa v našom duchovnom živote, životom Panny Márie, aby sme, tak ako ona, spravili z nášho života oslavu Boha, a aby sa úcta k nej stala našim životným úsilím.

-Ako Ona, počúvajúca Panna, počúvame Božie slovo, zachovávame ho vo svojom srdci a žijeme ho

najmä v momentoch skúšky. Toto v nás vyformuje aktívne svedomie, ktoré nás ochráni od zlého, bude nám pomáhať žiť v Božej prítomnosti a byť ohlasovateľmi a dôveryhodnými svedkami Evanjelia.

-Ako Ona, modliaca sa Panna, posilňujeme svoj život jednoduchou, srdečnou, vďačnou

a prosebnou modlitbou pred Pánom.

-Ako Ona, Panna a Matka, pracujeme v spojení s Otcom a s pastiermi Cirkvi na raste Božieho ľudu.

-Ako Ona, obetujúca Panna, obetujme náš život Bohu v radostnom plnení vôle Otca.

„Len kto verí v neobmedzenú moc Pomocnice kresťanov, zverí sa  pod jej ochranu nielen slovami, ktoré vyslovujú jeho ústa, ale aj osobným mocným skutkom oddania sa jej. A kto je pod ochranou Panny Márie, je pod dobrou ochranou. (Edit Stein – sv. Terézia Benedikta z Kríža)

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center