Pravidlá ZMP - Článok 13

Článok 13

Duchovní animátori

Duchovných animátorov stredísk menuje provinciál saleziánov alebo provinciálka Dcér Márie Pomocnice.

Starajú sa najmä o formáciu v saleziánskej duchovnosti a budovaniu spoločenstva s miestnou Cirkvou.

Za duchovného animátora môže byť menovaný aj náležite pripravený člen Saleziánskej rodiny.

 

Článok 13 - komentár

Kán. 317 - § 1. Ak sa v štatúte nepredvída niečo iné, cirkevná vrchnosť, o ktorej sa hovorí v kán. 312, § 1, má právo potvrdiť moderátora verejného združenia, ktorého zvolilo samo verejné združenie, alebo navrhnutého ustanoviť, alebo ho na základe vlastného práva vymenovať; avšak duchovného správcu čiže cirkevného asistenta vymenúva tá istá cirkevná vrchnosť po vypočutí, kde je to užitočné, vyšších úradníkov združenia.

Kán. 318 - § 2. Moderátora verejného združenia môže z oprávneného dôvodu odvolať ten, kto ho vymenoval alebo potvrdil, po vypočutí tak samého moderátora, ako aj vyšších úradníkov združenia podľa normy štatútu; duchovného správcu však môže odvolať podľa normy kán. 192-195 ten, kto ho vymenoval.

                Duchovný animátor má dôležitú úlohu v živote Združenia pretože podporuje duchovný rast, ktorý je v zhode so Saleziánskou rodinou, miestnou a univerzálnou Cirkvou. Táto služba má byť vykonávaná so zreteľom na laickú povahu Združenia a na zodpovednosti miestnej Rady, ktorej úlohu nemá ani znižovať ani nahrádzať.

                Pri menovaní na túto službu nech sú navrhnuté a vybraté osoby s darmi nevyhnutnými pre takúto animáciu, ak je to možné, nie veľmi staré. Animácia v saleziánskej rodine nemá byť poslušnosť z núdze (daného brata už nemá kam provinciál dať, tak mu dá toto – poznámka prekladateľa), ale skôr pole apoštolátu cez ktoré saleziánske sily na danom území dosiahnu väčšiu živosť a pozitívne ovplyvňujú civilné a duchovné prostredie. Na to treba osoby s veľkým entuziazmom a dobrými kvalitami.

                Združenie priznáva v svojich Radách autoritu a dôležitú úlohu duchovných animátorov, ktorí sú menovaní provinciálom, alebo provinciálkou.

Kán. 311 - Členovia inštitútov zasväteného života, ktorí predsedajú alebo asistujú združeniam, spojeným nejakým spôsobom s ich inštitútom, majú sa starať, aby tieto združenia poskytovali pomoc dielam apoštolátu pôsobiacim v diecéze pod vedením miestneho ordinára za spolupráce najmä so združeniami, ktoré sú určené na vykonávanie apoštolátu v diecéze.

                Zmysel kánonu 311 je podporovať koordináciu a spoluprácu všetkých apoštolských diel pod vedením miestneho ordinára takým spôsobom, aby sa dosiahla súhra všetkých iniciatív. 

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center