Pravidlá ZMP - Článok 12

Článok 12

Rada miestneho strediska

Každé miestne stredisko je riadené radou, volenou zhromaždením všetkých členov, zo zoznamu kandidátov ochotných poskytovať bratskú službu. Miestna rada sa skladá z predsedu, podpredsedu, pokladníka, tajomníka a z vhodného počtu radcov podľa potrieb strediska. Podľa práva do nej patrí duchovný animátor, alebo animátorka. Na zvolenie stačí jednoduchá väčšina hlasov. Radcovia sú volení na obdobie 4. rokov a môžu byť znovu zvolení na ďalšie štyri roky. Keď bola rada zvolená, medzi jej členov sa rozdelia služby. Predseda zvoláva a predsedá rade, pripravuje rokovací poriadok, prostredníctvom tajomníka zoznamuje s ním členov rady. Reprezentuje stredisko navonok. Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti, alebo, keď si to vyžaduje potreba, ale vždy v zhode s ním. Pokladník so súhlasom svojej rady spravuje majetok strediska podľa miestnych zákonov. Ročne predkladá rade predbežný i záverečný rozpočet. Tajomník podľa pokynov predsedu rozposiela pozvánky a rokovací poriadok na zasadanie rady, píše zápisnicu zo stretnutia a stará sa o archív strediska. Každému ďalšiemu radcovi sa zverí niektorí z úsekov miestnej činnosti. Rada sa schádza pravidelne raz za mesiac.

12.článok – komentár

Niektoré vysvetľujúce kánony z Cirkevného práva (CIC) k tomuto článku Pravidiel :

Kán. 309 - Zákonne ustanovené združenia majú právo podľa normy práva a štatútu vydávať osobitné normy, vzťahujúce sa na samo združenie, konať zhromaždenia, určovať predstavených, úradníkov, pomocníkov a správcov majetku.

Kán. 317 - § 1. Ak sa v štatúte nepredvída niečo iné, cirkevná vrchnosť, o ktorej sa hovorí v kán. 312, § 1, má právo potvrdiť moderátora verejného združenia, ktorého zvolilo samo verejné združenie, alebo navrhnutého ustanoviť, alebo ho na základe vlastného práva vymenovať; avšak duchovného správcu čiže cirkevného asistenta vymenúva tá istá cirkevná vrchnosť po vypočutí, kde je to užitočné, vyšších úradníkov združenia. § 4. Vo verejných združeniach veriacich, ktoré sú určené priamo na vykonávanie apoštolátu, moderátormi nemajú byť tí, ktorí v politických stranách zastávajú riadiaci úrad.

Kán. 318 - § 1. Za zvláštnych okolností, kde to vyžadujú vážne dôvody, môže cirkevná vrchnosť, o ktorej sa hovorí v kán. 312, § 1, určiť poverenca, ktorý v jej mene na čas vedie združenie. § 2. Moderátora verejného združenia môže z oprávneného dôvodu odvolať ten, kto ho vymenoval alebo potvrdil, po vypočutí tak samého moderátora, ako aj vyšších úradníkov združenia podľa normy štatútu; duchovného správcu však môže odvolať podľa normy kán. 192-195 ten, kto ho vymenoval.

Kán.319 - § 1. Zákonne zriadené verejné združenie, ak nie je určené niečo iné, majetky, ktoré vlastní, spravuje podľa normy štatútu pod vyšším riadením cirkevnej vrchnosti, o ktorej sa hovorí v kan.312, §1, ktorej musí každoročne predložiť vyúčtovanie zo správy majetkov.

Komentár:

Vnútorná organizačná autonómia je vzhľadom k predpísaným nariadeniam kódexu ďalším prejavom slobodného združenia. Tieto normy sa týkajú: zhromaždení, ostatných stretnutí, menovanie zodpovedných, menovanie ostatných funkcií, a tiež správy majetkov.

Na úrovni života združenia sa má podporovať a dbať špeciálnym spôsobom na miestnu úroveň, ktorá tvorí základnú jednotku Združenia. Rôzne provinciálne rady a riadiace štruktúry na národnej a celosvetovej úrovni, majú za úlohu animovať, podporovať a sprevádzať, ale nemôžu ani nesmú nahradiť život a záväzky miestnych stredísk. Sú to práve miestne strediská Združenia, ktoré musia fungovať. Na tejto úrovni má základnú úlohu Miestna rada. Miestnu radu má charakterizovať duch služby, bratského spoločenstva a aktívna spolupráca.

Zhromaždenie je riadne, keď ho zvoláva predseda so svojou radou. Keď Združenie vzniká a majú byť prvé voľby (ešte nie je predseda), zvoláva ho tá autorita, ktorá Združenie založila.

Voľby, ak pravidlá nehovoria nič, sa vykonajú podľa všeobecného práva.

Predseda zvoláva schôdze, predsedá im, riadi práce a stará sa o ich realizáciu, reprezentuje Združenie navonok, zúčastňuje sa miestnej Konzulty Saleziánskej rodiny, zvoláva voľby na výmenu Miestnej rady. Provinciál SDB potvrdzuje menovanie predsedu.

Pokladník zostavuje predbežný a konečný rozpočet, ktorý musí byť schválený Miestnou radou, predstavený kompetentnej autorite (kán. 319) a prednesený na výročnom zhromaždení.

Sekretár robí záznam zo stretnutí, aktualizovaný zoznam zapísaných členov a ašpirantov, kroniku Združenia a príslušnú dokumentáciu.

Každá skupina nech starostlivo uchováva Zakladací dekrét a Dekrét o pridružení k Materskému stredisku pri chráme Panny Márie Pomocnice v Turíne ne Valdoccu.

Základné úlohy miestnej rady:

  • projektovať, podporovať, a koordinovať formačné a apoštolské iniciatívy členov;
  • starať sa o vzťahy so Saleziánskou rodinou zúčastňujúc sa na miestnej Konzulte;
  • rozhodovať o zvolaní zhromaždení;
  • postarať sa o správu majetkov Združenia;
  • sprevádzať ašpirantov pri včleňovaní sa do Združenia a na formačnej ceste;
  • zhodnocovať kompetencie a duchovné talenty každého člena;
  • rozvíjať iniciatívy, ktoré podporujú vernosť povolaniu a aktívnej účasti u členov.

Menovanie komisára/poverenca je špeciálne opatrenie. V tom prípade daná autorita preberie priamo vedenie Združenia. Komisár je vybraný autoritou, koná v jej mene a musí konať so zreteľom na Pravidlá a ciele Združenia. Okolnosti za ktorých je ustanovený komisár musia byť vážne. §2 kánonu 318 nepredpokladá pre Združenie právo zosadiť predsedu, ale skôr právo požiadať cirkevnú autoritu, aby začala proces odvolania. Je povinnosťou poskytnúť zúčastneným osobám nevyhnutné informácie a priznať im právo na obhajobu.

Vysvetlenie niektorých pojmov:

moderátor – usmerňovateľ, ten, kto vedie diskusiu alebo riadi činnosť

komisár/poverenec – ten, kto je poverený autoritou vykonávať úrad, činnosť

duchovný správca – duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center