Pravidla ZMP - Článok 10

Článok 10

Osobná účasť na živote Združenia

O prijatie do Združenia môžu požiadať všetci pokrstení katolíci, ktorí majú aspoň 18.rokov.

Z poslušnosti k Združeniu vyplýva povinnosť zachovať, čo predpisuje 4. článok týchto pravidiel a zúčastňovať sa na pravidelných stretnutiach strediska v duchu príslušnosti a solidarity ku všetkým, čo do neho patria.

Prijatie kandidáta do Združenia je potvrdené predsedom a jeho radou. Prijatie bude predchádzať dostatočný čas prípravy, nie menší ako jeden rok, so stretnutiami aspoň raz mesačne.

Kandidát vyjadrí svoje pričlenenie k Združeniu počas slávenia ku cti Panny Márie Pomocnice. Potom sa mu odovzdajú Pravidlá Združenia, členský preukaz a odznak.

Miestne stredisko sa musí postarať o permanentnú formáciu členov a organizuje miestne aktivity a iniciatívy v súlade s Pravidlami Združenia.

Každý člen v duchu príslušnosti a solidarity prispieva slobodnými príspevkami na potreby vlastného strediska a prostredníctvo tohto a provinciálnych orgánov na potreby Materského strediska.

Článok 10 - komentár

O prijatie do Združenia môžu požiadať všetci pokrstení katolíci, ktorí majú aspoň 18 rokov.

Z príslušnosti k Združeniu vyplýva povinnosť zachovať, čo predpisuje 4. článok týchto pravidiel a zúčastňovať sa na pravidelných stretnutiach strediska v duchu príslušnosti a solidarity ku všetkým, čo do neho patria.

Prijatie kandidáta do Združenia je potvrdené predsedom a jeho radou. Prijatie bude predchádzať dostatočný čas prípravy, nie menší ako jeden rok, so stretnutiami aspoň raz mesačne.

Kandidát vyjadrí svoje pričlenenie k Združeniu počas slávenia ku cti Panny Márie Pomocnice. Potom sa mu odovzdajú Pravidlá Združenia, členský preukaz a odznak.

Združenie je živé vďaka záväzkom, zaangažovaniu sa a účasti každého člena: príslušnosť k Združeniu treba žiť prakticky a cítiť ho ako vlastné, starajúc sa zvlášť o aktívnu účasť na živote Združenia vo všetkých smeroch. Povolanie do Združenia vyžaduje slobodnú a motivovanú odpoveď, ktorá dozrela pôsobením Ducha Svätého, pomocou príhovoru Panny Márie Pomocnice, a v sprevádzaní zodpovednými za stredisko. Na stretnutiach a rôznych aktivitách sa má každý zúčastňovať v duchu jednoty spoločenstva tým, že je disponovaný plniť si záväzky a zodpovednosti, ku ktorým sa zaviazal.

CIC

Kán. 307 - § 1. Prijímanie členov sa má robiť podľa normy práva a štatútu každého združenia. § 2. Tá istá osoba môže byť prijatá do viacerých združení. § 3. Členovia rehoľných inštitútov môžu vstúpiť do združení podľa normy vlastného práva so súhlasom svojho predstaveného.

Spôsob prijatia do Združenia

Každá miestne stredisko sa zvlášť dbá o to, aby podporovalo a sprevádzalo tých, ktorí vyjadria túžbu a vôľu vstúpiť do Združenia. Miestne stredisko Panny Márie Pomocnice kresťanov má zvlášť sledovať a podporovať vstup nových členov ako vyjadrenie neustálej životaschopnosti a konkrétnej odpovede na milosti Panny Márie Pomocnice. Prípravný proces na prijatie záväzkov Združenia má byť špeciálne sledovaný tak, aby prijatie nebolo len niečo formálne alebo povrchné, ale chcené z presvedčenia. Rok prípravy, ktorý je predpísaný nech sa žije intenzívne a verne tak, aby kandidát spoznal ducha Pravidiel Združenia, a aby takto rozvíjal osobnú a zodpovednú odpoveď na dar povolania vyproseného Pannou Máriou Pomocnicou.

Prijatie zo strany predsedu a jeho rady je veľmi dôležité: lebo vyžaduje naozaj pozorné rozlišovanie a seriózne hodnotenie kandidátov, či sú spôsobilí byť členmi Združenia.

Vyjadrenie prijatia do ZMP - ADMY počas slávenia ku cti Panny Márie Pomocnice kresťanov sa má dobre pripraviť, lebo je zviditeľnením úmyslu darovať svoj život druhým v duchu don Bosca a pod vedením Panny Márie Pomocnice. Je potrebné ísť však ďalej, nezostať len pri tomto silnom momente. Je potrebná trvalá snaha nového člena Združenia, čím vyjadruje rozhodnutie žiť v saleziánskom duchu a mať účasť na saleziánskom poslaní. - Osoby, ktoré žijú v krajinách alebo oblastiach, kde nie je nijaká skupina nech sa pripoja k najbližšiemu stredisku alebo k Materskému stredisku ADMY v Turíne.

Spytovanie svedomia člena ADMY:

- Je pre mňa Združenie Panny Márie Pomocnice naozaj skúsenosťou spoločenstva vo viere, cesta posväcovania a apoštolátu v saleziánskom duchu?

- Uctievam si Eucharistiu a som oddaný/á Panne Márii Pomocnici? V čom spočíva táto moja oddanosť?

- Som si vedomý/á, že som povolaný/á k svätosti? Snažím sa rásť smerom k plnosti kresťanského života a dokonalosti v láske?

- Vyznávam svoju katolícku vieru a hlásam pravdu? Poznám a som poslušný Magistériu (Učiteľskému úradu) Cirkvi? Žijem pevnú jednotu s pápežom a s našim biskupom? Som poslušný/á ich učeniu a iniciatívam, ktoré ponúkajú?

- Rád sa modlím a meditujem?

- Žijem v duchu Máriinho Magnifikátu tak, že si uvedomujem a chválim Boha za milosti, ktoré mi denne posiela na príhovor Panny Márie?

- Odpovedám s vďačným duchom na prijaté dary tak, že sa dávam do služieb Panne Márii Pomocnici pre jej Združenie?

- Budujem ducha altruizmu a obetavej lásky ku všetkým? Snažím sa byť misionárom – ohlasovateľom radostnej zvesti?

Miestne stredisko sa musí postarať o permanentnú formáciu členov a organizuje miestne aktivity a iniciatívy v súlade s Pravidlami Združenia.

Plánovanie a starostlivosť o permanentnú formáciu členov udržujú zmysel príslušnosti (k Združeniu) a podnecujú duchovné a apoštolské snahy každého člena. Každé miestne stredisko nech sa stará o duchovný a apoštolský rast členov plánovaním, aktualizovaním a overovaním itinerárov v jednote s Provinciálnou alebo Národnou radou a s Materským strediskom ADMY.

Každý člen v duchu príslušnosti a solidarity prispieva slobodnými príspevkami na potreby vlastného strediska a prostredníctvom tohto alebo provinciálnych orgánov na potreby Materského strediska.

Ekonomická pomoc ktorú je pozvaný poskytnúť každý člen či už pre miestnu skupinu, alebo pre Združenie vo všeobecnosti, je konkrétnym znakom príslušnosti a podpory samotného Združenia. Hoci je to slobodné, je dôležité, aby sa každý člen cítil volaný dať vlastnú ekonomickú podporu podľa vlastných možností s ohľadom na celosvetové Združenie Panny Márie Pomocnice – ADMY.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center