Pravidla ZMP - Článok 11

Článok 11

Silné chvíle príslušnosti

Aby sa posilňovalo spoločenstvo, permanentná formácia a výmena skúseností, miestne stredisko poskytuje.

- mesačné stretnutia, otvorené aj ostatným členom Saleziánskej rodiny a tým, ktorí sa ho chcú zúčastniť, zamerané na náukovú formáciu, modlitbu, eucharistické slávenie alebo adoráciu, ak je to možné, každého 24. dňa mesiaca, v deň spomienky Panny Márie Pomocnice

- každoročne mariánsky deň

- účasť na dôležitých oslavách a stretnutiach Saleziánskej rodiny

- duchovné cvičenia pre členov

- procesie, púte, duchovné obnovy

- iné stretnutia podľa miestnej programácie

- ďalšie stretnutia podľa 4. článku Pravidiel

Článok 11 - komentár

Členovia ZMP - ADMY sú si vedomí, že príslušnosť k Združeniu vytvára zvláštnu skúsenosť viery, spoločenstva a apoštolského svedectva. Článok vymenúva niektoré spôsoby ako skonkrétniť vzájomné spoznanie sa, skúsenosť spoločenstva, formácie, výmenu skúseností a apoštolského nasadenia členov miestneho strediska. Miestne strediská ZMP - ADMY, tak ako sú členené, žijú komunitné a bratské vzťahy, ktoré sa prejavujú v pravidelných formačných a modlitebných stretnutiach a v apoštolských úsiliach. Je tu úzka spolupráca medzi saleziánmi, a Dcérami Márie Pomocnice, ktorí majú podiel na založení a animácii týchto miestnych stredísk.

Dohody o mesačných stretnutiach skupiny určených na formáciu a modlitbu, vyjadrujú potrebu a základnú požiadavku pre život Združenia. Tam, kde je to možné, je vhodné aby sa členovia stretávali častejšie ( každých 15 dní, alebo dokonca každý týždeň ) spájajúc formačné a katechetické momenty s liturgickými obradmi a modlitbami ľudovej zbožnosti.

Každé stretnutie, či už mesačné, alebo polmesačné, nech má tieto tri charakteristiky: nech je to bratské stretnutie s momentmi, kde sa prejavuje spoločenstvo, kde sa vymieňajú informácie, kde sa delí o skúsenosti a projekty; nech podporuje rast vo viere cez formačné itineráre pre rast viery a na vydávanie kresťanského svedectva ( katechézy, úvahy, konferencie, obnovy...); nech je to stretnutie eucharisticko-mariánskej úcty so svätou omšou, adoráciou Najsvätejšej Sviatosti a modlitbou svätého ruženca. Eucharistická adorácia prežívaná v spoločenstve s Pannou Máriou je zdrojom milosti a pokoja.

K vôli ľudovej povahe Združenia je každé stretnutie otvorené komukoľvek, kto by sa ho chcel zúčastniť, či už člen saleziánskej rodiny, alebo inej skupiny. Tento fakt podčiarkuje aj význam toho že máme byť „kvasom“ predovšetkým pre tých, čo sa chcú otvoriť skúsenosti plnšie prežívanej viery, alebo pre tých, čo hľadajú zmysel života.

24.deň mesiaca si pripomíname Máriu Pomocnicu. Je to pre všetky miestne strediská možnosť uvedomiť si príslušnosť k celosvetovému Združeniu. Pre naše stredisko znamenajú tieto základné momenty možnosť rásť v identite, príslušnosti a napredovať na ceste viery a ceste osobného rastu v Združení. Prax každoročných duchovných cvičení je silným momentom duchovnej obnovy jednotlivcov i celých stredísk. Duchovné cvičenia napomáhajú počúvanie a meditovanie Božieho slova, očistenie srdca a duchovné rozlišovanie. Sú to špeciálne dni modlitby, vrúcneho vzývania Ducha Svätého, ticha a odriekania, počas ktorých nám Panna Mária prisľubuje špeciálnu pomoc a zvláštne milosti.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center