Pravidla ZMP - Článok 16

Článok 16

Svetový Poradný zbor Združenia

Predseda Materského strediska so svojou radou zvoláva svetový Poradný zbor  Združenia.            

Zúčastňuje sa ho vikár hlavného predstaveného saleziánov, generála radkyňa pre Saleziánsku rodinu Dcér Márie Pomocnice, predseda s duchovným animátorom a jedným radcom materského strediska a okrem toho, aj pozvaní reprezentanti rôznych geografických oblastí, v ktorých je Združenie prítomné. Je potrebné zabezpečiť, aby väčšinu tvorili laici, nie zasvätení.            

Svetový poradný zbor sa schádza pravidelne každých šesť rokov, najlepšie pri zvolaní Medzinárodného kongresu Združenia Márie Pomocnice, o ktorom rozhoduje rada Materského strediska.

Článok 16 - komentár

Svetový poradný zbor Združenia je zvláštny prostriedok koordinácie a animácie v zvláštnom spojení so Saleziánmi don Bosca a Dcérami Márie Pomocnice.

V článku sa zdôrazňuje, aby v zbore boli zastúpené rôzne oblasti sveta a zdôrazňuje sa zastúpenie hlavne laikov

Laický rozmer ADMY. Táto laickosť, na ktorú sa odvolávame, má byť prítomná na každej úrovni, špeciálne na miestnej úrovni. Je to aj preto, že v Cirkvi ešte existuje sklon/tendencia jednostranne stotožňovať Cirkev s hierarchiou a zabúda sa na spoločnú zodpovednosť, spoločné poslanie Božieho ľudu. Z druhej strany pretrváva aj sklon chápať Boží ľud len zo sociologického a politického hľadiska zabúdajúc pri tom na novosť a špecifickosť tohto ľudu, ktorý sa stáva tým, čím je, len v jednote s Kristom.

Je dôležité, aby boli členovia v každom Združení boli pripravení a ochotní pracovať na rôznych apoštolských poliach. V prvom rade treba obnoviť úsilie kvalitnú formáciu zameranú na realitu Cirkvi a to zo strany tak animátorov, ako i laikov. Ja taktiež nevyhnutné zlepšiť poňatie pastorácie tak, aby sa vzhľadom k povolaniam a úlohám zasvätených a laikov podporovala spoluzodpovednosť všetkých členov Božieho ľudu. Toto vyžaduje zmenu mentality zvlášť čo sa týka laikov tým, že sa s nimi bude jednať nielen ako so „spolupracujúcimi“ ale ako s reálne „spoluzodpovednými“ za život a konanie Cirkvi, tak aby sa vytvoril zdravý a angažovaný laický stav.

Toto znamená, že hlavná zodpovednosť Združenia je zodpovednosť samotných členov ADMY. Oni sú hlavní predstavitelia kvalifikovanej a účinnej animácie ktorá im pomôže vyjadriť naplno ich laické povolanie.

Medzinárodné kongresy Združenia Márie Pomocnice sú usporadúvané Materským strediskom a sú otvorené všetkým skupinám Saleziánskej rodiny, ktoré pokladajú úctu k Márii Pomocnici za jeden z prvkov spoločnej duchovnej charizmy. Pre Združenie tieto stretnutia zviditeľňujú a upevňujú zmysel spolupatričnosti a sú aj vhodnou príležitosťou k obnove.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center