Pravidla ZMP - Článok 1

Založenie

Po tom, čo don Bosco postavil Panne Márii chrám venovaný Pomocnici (Turín Valdocco 1868), po roku, podľa smerníc, ktoré od nej dostal vo sne, založil pri chráme Združenie Márie Pomocnice (18. apríla 1869), aby sa ním šírila vo svete úcta k Panne vzývanej pod týmto menom.

Článok 1 - komentár 1. časť

• Don Bosco zakladateľ Združenia ctiteľov Panny Márie Pomocnice. Medzi charakteristickými črtami don Boscovej osobnosti a jeho svätosti patrí aj to že bol zakladateľom. To znamená, že v Cirkvi dal začiatok - inicioval osobitý štýl (školu) svätosti a apoštolskej činnosti, ktorý ho odlišuje od ostatných zakladateľov. Vo svojej vôli odpovedať na Božiu milosť a na znaky pochádzajúce zhora (od Pána) a v túžbe dať trvácnosť a kontinuitu svojmu dielu pre dobro mládeže, cíti Božie volanie dať vzniknúť novým apoštolským silám. Presne desať rokov po založení Saleziánskej kongregácie a rok po tom, čo bola posvätená Bazilika Panny Márie Pomocnice, zakladá Združenie ctiteľov Panny Márie Pomocnice (18. apríla 1869).

• Cieľ Zduženia: napomáhať vo svete oddanosť k Panne Márii, uctievať si ju pod titulom „Pomocnica“. Podľa don Boscovho srdca „oddanosť“ znamená: dôveru, nasledovanie, a apoštolskú zanietenosť. „Napomáhať“ sa odvoláva na úlohu byť „svetlom sveta“ (Mt 5,14), a „prinášať oheň na zem“ (Lk 12,49), spolupracovať na poslaní Krista pre spásu duší pod materským vedením Panny Márie vidiac v Eucharistii prameň a vrchol celého života.

Chrám Panny Márie Pomocnice, miesto šírenia jeho poslania do sveta, „sa pre dona Bosca stal súdržným centrom jeho diel, prameňom milostí a jeho svetovou svätyňou.“

Článok 1 - komentár 2. časť

Chrám Panny Márie Pomocnice. 9. júna 1868 sa uskutočnilo slávnostné posvätenie Chrámu Panny Márie Pomocnice. Boli to pre všetkých chvíle hlbokého vnútorného pohnutia. Sen sa stal skutočnosťou. „Úžasný a veľký“ kostol rástol pred očami všetkých ako zázrak. Don Bosco si neprisvojoval žiadne zásluhy pre seba. Hovorieval: „Ja nie som autorom týchto veľkých vecí, ktoré vidíte: je to Pán, a svätá Panna Mária, ktorí si poslúžili jednoduchým kňazom aby vykonali také diela. Z môjho tam nie je nič. Mária si postavila svoj dom. Každý kameň a každá ozdoba ohlasuje jej milosť a lásku. Mária si postavila svoj dom a z tohto požehnaného miesta šíri do celého sveta svetlo svojej milosti a svojho účinného orodovania.

• Miesto rozšírenia saleziánskeho misijného poslania do celého sveta. Chrám Panny Márie Pomocnice je akýmsi druhom saleziánskeho čenákola z ktorého čerpá energiu a inšpiráciu každé dobré dielo. Saleziánske dielo sa má vracať stále k týmto základom, k tomuto zdroju milostí ako k prameňu plodnosti a obnovy.

• Miesto požehnania. Don Bosco zakladá Združenie, pretože je prekvapený a užasnutý z nespočetného množstva milostí a zázrakov, ktoré ľudia pripisujú orodovaniu Panny Márie Pomocnice: „Každý roh, každá tehla tejto svätej budovy ukazuje nejaké dobrodenie, milosť obsiahnutú vďaka tejto vznešenej Kráľovnej neba“. Mária je pomoc: treba ju prosiť, vzývať ju, dožadovať sa jej prostredníctva a ochrany. Chrám je žriedlom milosti, ktorá povzbudzuje k svätému životu v snahe o modlitbu a o obetu, aby každý mohol prísť do raja so špeciálnym darom pre Pannu Máriu, ktorým je naša svätosť.

Chrám Panny Márie Pomocnice a don Bosco tvoria jednotu. Nie pre nič za nič sa Pomocnica nazýva aj „Don Boscova Madona“.

Don Boscova dôvera v Pannu Máriu našla v Združení jednoduchý a praktický prejav obrany viery v ľudových vrstvách.

Článok 1 - komentár 3. časť

Dôvera v Pannu Máriu a založenie Združenia. Súčasne s vybudovaním a posvätením Chrámu PMP a v úzkom vzťahu s ním, don Bosco tvorí živý pomník Panne Márii – ADMU. Popri budove z tehál zakladá chrám budovaný zo „živých kameňov“, ktorými sú ctitelia Pomocnice, a ktorých chce špeciálnym spôsobom pričleniť k svojmu apoštolskému a výchovnému dielu. Don Bosco v škole mamy Margity a v brázde ľudovej zbožnosti od mala prijal do svojho vnútra príslušnosť k Panne Márii. Tu je dobré spomenúť slová mamy Margity keď Ján Bosco odchádza na štúdiá do seminára v Chieri 1835: „Janko môj... keď si prišiel na svet, zasvätila som ťa Panne Márii; keď si začínal študovať, odporúčala som ti úctu k tejto našej Matke a keď sa staneš kňazom, odporúčaj šír stále túto úctu k Márii“. Podľa don Boscovej školy sme povolaní našim životom svedčiť že sme Máriini, že jej patríme, a že s ňou a cez ňu sa rozhodujeme pre Boha a snažíme sa byť nástrojmi pokoja v tomto svete bez pokoja.

Obrana a rozvoj viery. Apoštolská vízia don Bosca berie mariánsku úctu ako silný prvok na upevnenie a obranu katolíckej viery kresťanského ľudu. Zachovať a obrániť vieru medzi mladými a ľudom bolo každodennou snahou don Bosca a hybnou pákou jeho apoštolských iniciatív. Uznal to bl. Ján Pavol II. keď podčiarkol, že don Bosco videl v Márii „základ svojho vtedy už svetového diela v prospech mladých a v prospech ohlasovania a ochrany viery. Rád hovoril: „Sama Panna Mária si urobila svoj dom“, akoby chcel zdôrazniť, že Panna Mária zázračne inšpirovala celú jeho duchovnú a apoštolskú cestu veľkého vychovávateľa a presnejšie povedané, bola poslaná Bohom ako pomoc a ochrana celej Cirkvi“ (Anjel Pána 31.1.1988). Koniec koncov toto bol don Boscov zámer od chvíle keď začal projektovať kostol Panny Márie Pomocnice.

„Ľudové vrstvy sú prirodzeným a bežným prostredím, kde sa vyjadruje rozhodnutie pre mladých, sociálnym a ľudským priestorom, kde máme hľadať a stretávať mládež. Medzi mladými a ľudovými vrstvami jestvuje naozaj vzťah vzájomného prelínania. Aby ich rodina dona Bosca mohla sprevádzať v úsilí o ľudský rozvoj a o rast vo viere, vo svojom úsilí chce ukázať evanjeliové hodnoty, ktorých sú chudobní nositeľmi: zmysel života, nádej na lepšiu budúcnosť. Don Bosco načrtol ako aj prostredníctvom Združenia ctiteľov Márie Pomocnice cestu výchovy k viere ľudových vrstiev, oceňoval obsah ľudovej nábožnosti a zameriaval ju na evanjeliovú múdrosť, ktorá odpovedá veľkým existenčným otázkam. Ľudové vrstvy pre dona Bosca prvým a významným priestorom, dôležitosti a účinnosti spoločenskej komunikácie“(Charta spoločenstva č.21).

Dôvod pre vstup do Združenia je jednoznačne viera, „veriť“ v Ježiša Krista, Syna Božieho a Syna Pomocnice. To, čo spája členov je viera v Ježiša Krista a dôvera v Pannu Máriu Pomocnicu. Viera nám pomáha zasiahnuť, vziať iniciatívu, podnecovať, povzbudzovať, pomáhať, venovať sa náboženským veciam, ľudskému rastu a výchove mladých. Modlitba, vstup do Združenia, Eucharistický život, vernosť pápežovi a pastierom Cirkvi sa vyjadrujú angažovanosťou a svedectvom života.

Štýl tejto práce a tejto príslušnosti. Sú to rodinnosť a jednoduchosť (veci podstatné a prístupné všetkým), praktickosť v spôsobe zbožnosti aj v jej prevedení do praxe podľa don Boscovho ducha, ktorý každú dobrú myšlienku a inšpiráciu prevádzal do konkrétnej formy a činnosti. Don Bosco privádza k účinnosti zásahy Panny Márie. Nejedná sa o úvahy, teórie, nábožné sentimentality, ale o fakty, gestá a činy, ktoré nám pomôžu zažiť na vlastnej koži pomoc Panny Márie v dejinách spásy, v dejinách Cirkvi a v každodennom živote.

„My kresťania sa musíme v týchto ťažkých časoch zjednotiť. Povedomie, že patríme medzi mnohých, čo konajú dobro, nás povzbudzuje bez toho, žeby sme si to uvedomovali.“

Článok 1 - komentár 4. časť

Byť spojení v konaní dobra: byť spojení v odporovaní zlu; byť spojení aby sme sa navzájom posilňovali, spojiť sa duchovne a apoštolsky spolupracovať, špeciálne sa navzájom povzbudzovať zostať pevní vo viere a nenechať sa oklamať a zviesť myšlienkami, ktoré prinášajú indiferentnosť a opustenie viery, ale podnecovať sa v snahe v prospech evanjelizácie, života, rodiny a výchovy. Byť spojení v modlitbe a v činnosti aby sme boli znakom Božej lásky a Máriinej lásky, pre tých, ktorí nepoznajú túto lásku a aby sme rozšírili medzi ľuďmi pokoj a lásku.

Skúsenosť „nám veľmi jasne ukazuje, že Panna Mária pokračuje z neba omnoho účinnejšie v poslaní ako Matka Cirkvi a Pomocnica kresťanov, ktoré začala už tu na zemi.“

Článok 1 - komentár 5. časť

Fakt Máriinej materinskej pomoci. Do neba vzatá Presvätá Mária neskončila svoju úlohu, ale naopak, vykonáva ju zvlášť efektívne. Mária je živá prítomnosť medzi nami a v histórii Cirkvi a ľudstva pokračuje jej materinská úloha prostredníčky milostí pre svojich synov, a tak ako na začiatku histórie, pokračuje v boji proti starému hadovi, luhárovi a vrahovi, proti všetkým silám zla. Titul Pomocnica je spojený s titulom Kráľovná Víťazstiev. Mária víťazí so svojim Synom nad silou zla. Cirkev vo svojej histórii stále zakusovala mocnú pomoc Panny Márie, špeciálne v hodine skúšky a pri útokoch nepriateľa (bitka pri Lepante 1571, bitka pri Viedni 1683, s Piom VII. 1814). Titul Pomocnica je úzko spätý s titulom Matka Cirkvi: už don Bosco to naznačil prorocky signalizoval predbehnúc slávnostné vyhlásenie Pavla VI. na konci Druhého vatikánskeho koncilu. Oltárny obraz Panny Márie Pomocnice v Turíne výrečným spôsobom vyjadruje túto víziu: Mária Pomocnica je osvietená Duchom Svätým, obklopená apoštolmi a evanjelistami (v pôvodnom projekte don Bosca tam mala byť zobrazená celá Cirkev v rôznosti povolaní a poslaní). Mária rozprestiera svoju ochranu na Turín a špeciálne na Valdocco ako znázornenie a skonkrétnenie svojej materinskej ochrany v histórii v čase skúšok a nebezpečenstiev. Pomoc Panny Márie nám pomáha aby sme boli vytrvalí v skúškach a aby sme ich vedeli obetovať ako obetu Bohu.

„Pomocnica Kresťanov“ je aj „bojový“ titul a odhaľuje ako obrana a vierohodnosť evanjelia vyžadujú svedectvo a zaangažovanie sa všetkých veriacich v Krista, odvodené od vyznania viery.

Táto materská a činná prítomnosť Panny Márie je základom života Združenia a inšpiráciou úsilia členov v službe Božiemu kráľovstvu.

Článok 1 - komentár 6. časť

Základ Združenia a materská a aktívna prítomnosť Panny Márie. Združenie a príslušnosť k nemu sa zakladajú na skúsenosti materinskej prítomnosti a pomoci Panny Márie vo vlastnom živote. Toto materstvo, ktoré vidíme, ktorého sa dotýkame, ktoré zakusujeme animuje a podporuje každú snahu, predsavzatie a dobrý skutok. Mária je s nami, má nás rada a nás chráni. Odtiaľto má pôvod evanjeliový zmysel služby ktorý sa šíri z radosti, že sme spasení a z angažovania sa s úsilím na budovaní Božieho kráľovstva podľa príkladu a s pomocou Panny Márie, ktorá oslavuje Pána a zároveň sa nazýva jeho pokornou služobnicou. Potrebujeme mať skúsenosť materstva Panny Márie aby sme boli jej rukami vystretými pre každé stvorenie, aby sa každý priblížil k Bohu, ktorý je Láska.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center