Pravidla ZMP - Článok 5

Článok 5

Podiel na duchovných dobrách

Členovia Združenia majú podiel na odpustkoch a duchovných dobrách vlastných i Saleziánskej rodiny.

Článok 5 - komentár 1. časť

Kán. 306 - Aby niekto požíval práva a privilégiá združenia, odpustky a iné duchovné milosti tomuto združeniu udelené, je potrebné a stačí, aby bol podľa predpisov práva a vlastného štatútu združenia do neho platne prijatý a nebol z neho zákonne prepustený.

Sme časťou mystického tela Kristovho, máme podiel na všetkých duchovných daroch ako na rodinnom poklade, podporujeme sa v spoločenstve milosti a duchovnej solidarity. Vstupom do Združenia sa stávame časťou veľkej rodiny, ktorá združuje rôzne osoby pod plášťom jedinej a spoločnej Matky, Márie Pomocnice a spolu zakúšať silu a milosť pravdy viery o Spoločenstve svätých.

Dar odpustkov predstavuje plnosť Božieho milosrdenstva, ktoré sa v prvom rade vyjadruje vo sviatosti zmierenia. Túto starú prax, okolo ktorej nechýbali historické nepochopenia, je potrebné dobre pochopiť a prijať. Zmierenie s Bohom, aj keď je darom Božieho milosrdenstva, vyžaduje proces v ktorom je človek zapojený svojou osobnou angažovanosťou a Cirkev svojou sviatostnou úlohou. Proces zmierenia má svoje centrum v spovedi, ale aj po odpustení hriechov, prijatom prostredníctvom sviatosti, človek ostáva poznačený týmito „ostatkami“ ktoré ho nenechávajú totálne otvorenými milosti a má potrebu totálneho očistenia a obnovenia, prostredníctvom Kristovej milosti, pre prijatie ktorej je dar odpustkov veľkou pomocou.

Odvolávky na celkovú povahu odpustkov

1. Odpustky sú takto definované v Kódexe kanonického práva (kán. 992) a v Katechizme katolíckej cirkvi (č. 1471): „Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých“ (KKC č.1471).

2. Všeobecne získanie odpustkov vyžaduje splnenie určitých podmienok a vykonanie určitých skutkov.

3. Pre prijatie odpustkov, či už úplných alebo čiastočných, je potrebné, najmenej pred vykonaním posledných častí skutku odpustkov, že veriaci bude v stave milosti.

4. Úplné odpustky možno získať len jeden krát za deň. Ale na dosiahnutie toho, okrem stavu milosti, je potrebné aby veriaci

- mal vnútornú dispozíciu úplného odporu voči hriechu, čo i len všednému;

- aby sa sviatostne vyspovedal zo svojich hriechov;

- aby prijal Najsvätejšiu Eucharistiu (samozrejme že je lepšie ju prijať účasťou na sv. omši; ale pre odpustky je potrebné len sv. prijímanie);

- sa pomodlil na úmysel Svätého otca.

5. Bolo by dobré, ale nie je to nevyhnutné, aby sa svätá spoveď, a najmä sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca vykonali v ten istý deň, keď sa koná skutok odpustkov; ale je dostatočné, že sa tieto sväté úkony a modlitby vykonajú počas niekoľkých dní (okolo 20) pred alebo po skutku odpustkov. Modlitba na úmysel Svätého Otca je ponechaná na výber veriaceho, ale sa radí jeden Otče náš a jedno Zdravas Mária. Pre rozdielne úplné odpustky je dostatočná jedna svätá spoveď, ale sa vyžaduje nové prijatie eucharistie a taktiež nová modlitba na úmysel Svätého otca pre každé získanie úplných odpustkov.

6. Spovedníci môžu zmeniť, v prospech tých, ktorí legitímne nemôžu, či už predpísaný skutok alebo aj požadované podmienky (výnimkou samozrejme ostáva odpor aj voči všednému hriechu).

7. Odpustky sú vždy aplikovateľné alebo na seba samých alebo duše zomrelých, ale nie sú aplikovateľné na iné osoby, ktoré žijú na zemi.

Okrem toho majú podiel na účinkoch liturgie a modlitieb, ktoré sa prednášajú Bohu v chráme Panny Márie Pomocnice v Turíne i v chrámoch, pri ktorých jestvuje Združenie.

Článok 5 - komentár 2. časť

Sila modlitby sa vracia v prospech všetkých členov Združenia. Je pekné vedieť a zakusovať, že cesta viery a milosti každého sa vracia v prospech všetkých a že vzájomná modlitba a príhovor Pomocnice sú zdrojom milosti.

Keď niekto zo Združenia zomrie, členovia jeho strediska sa zúčastnia na jeho zádušnej svätej omši.

Článok 5 - komentár 3. časť

Je to jednota ktorá pokračuje, po smrti, v modlitbe za zosnulých a v tajomstve spoločenstva svätých a ktorá nachádza v slávení eucharistie na najväčšiu účinnosť. Zvlášť veríme v špeciálnu ochranu Márie Pomocnice práve v hodinu smrti.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center