Pravidla ZMP - Článok 7

Článok 7

Zriadenie miestnych stredísk

Podľa CIC, článkov 312 – 317 a privilégií saleziánskej kongregácie, zakladať Združenie Márie Pomocnice v dielach Saleziánov a Dcér Márie Pomocnice na jemu zverenom území prináleží jedine saleziánskemu provinciálovi, zakladať Združenie Márie Pomocnice v dielach Saleziánov a Dcér Márie Pomocnice na jemu zverenom území.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa vyžaduje písomný súhlas diecézneho biskupa.

Článok 7 - komentár

Kán. 312 - § 1. Kompetentnou vrchnosťou na zriadenie verejných združení je: 1. pre univerzálne a medzinárodné združenia Svätá stolica; 2. pre národné združenia, ktoré totiž samým zriadením sú určené na vykonávanie činnosti v celom národe, Konferencia biskupov na svojom území; 3. pre diecézne združenia diecézny biskup na svojom území, nie však diecézny administrátor, s výnimkou tých združení, na zriaďovanie ktorých je právo na základe apoštolského privilégia rezervované iným. § 2. Na platné zriadenie združenia alebo odbočky združenia v diecéze, hoci sa to deje na základe apoštolského privilégia, sa vyžaduje písomný súhlas diecézneho biskupa; avšak súhlas diecézneho biskupa, daný na zriadenie domu rehoľného inštitútu, platí aj na zriadenie združenia v tom istom dome alebo kostole k nemu pripojenom, ktoré je tomu inštitútu vlastné.

Kán. 313 - Verejné združenie, ako aj konfederácia verejných združení sa tým samým dekrétom, ktorým ich podľa normy kán. 312 kompetentná cirkevná vrchnosť zriaďuje, ustanovujú za právnickú osobu, a pokiaľ sa to vyžaduje, dostávajú poslanie na dosahovanie cieľov, ktoré si sami v mene Cirkvi vytyčujú.

Kán. 320 - § 1. Združenia, ktoré zriadila Svätá stolica, môže zrušiť iba ona. § 2. Z vážnych dôvodov môže Konferencia biskupov zrušiť združenia, ktoré ona zriadila, diecézny biskup združenia, ktoré on zriadil, ako aj združenia, zriadené na základe apoštolského indultu členmi rehoľných inštitútov so súhlasom diecézneho biskupa. § 3. Kompetentná vrchnosť nemá zrušiť verejné združenie, ak nevypočuje jeho moderátora a iných vyšších úradníkov.

- Kánonické zriadenie miestneho strediska ZMP - ADMY spadá do kompetencie provinciála SDB. Provinciál môže zriadiť miestne stredisko ZMP - ADMY v dielach SDB a FMA. Urobí tak vydaním „Dekrétu zriadenia“.

- Pre všetky strediská ZMP - ADMA mimo týchto diel, čiže diecézne, alebo patriace iným inštitútom, alebo iným skupinám Saleziánskej rodiny platí, že ich zriaďuje provinciál daného územia so súhlasom miestneho diecézneho biskupa. Toto musí byť zachytené v zakladajúcom dekréte daného strediska ZMP.

- Združenie, so svojimi právami, povinnosťami a schopnosťou prijímať nových členov, sa rodí v momente založenia. Tento moment je aktom cirkevnej autority je totožný so zriadením.

- Zriadenie právnickej osoby určuje nielen existenciu Združenia, ale aj jeho povahu a právny poriadok.

Provinciál SDB zastupuje hlavného predstaveného v službe animácie, charizmatického vedenia a v podpore Saleziánskej rodiny.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center