Pravidla ZMP - Článok 8

Článok 8

Pričlenenie

Po zriadení strediska, aby proces pričlenenia k Združeniu a k Saleziánskej rodine bol úplný, nech sa čo najskôr podá žiadosť o pridruženie k Materskému stredisku pri chráme Panny Márie Pomocnice v Turíne na Valdoccu.

Článok 8 - komentár 1. časť

Typickým prvkom ADMY je, že po vzniknutí lokálneho strediska, sa zašle žiadosť o pridruženie k Materskému stredisku ADMA v Turíne na Valdoccu. Toto vyjadruje nielen právny fakt ale aj duchovné spoločenstvo (vzťah) ku kolíske združenia a súčasne aj konkrétny vzťah ku všetkým ostatným skupinám združenia po celom svete. Je to veľavravný aspekt, ktorý má veľkú hodnotu: sme súčasťou združenia, ktoré je rozšírené po celom svete. Puto jednoty je čímsi základným pre každú lokálnu skupinu: cez pričlenenie sa k Materskému stredisku pri chráme PMP v Turíne na Valdoccu sa manifestuje plná príslušnosť k Združeniu a týmto spôsobom sa má účasť aj na duchovných dobrách pretože sme pod vedením otca saleziánskej rodiny, hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca.

Konkrétne:

- Provinciál, alebo podľa toho aká je prax, iná osoba, vyplní žiadosť o pridruženie sa k Materskému stredisku podľa predlohy pripravenej Materským strediskom a pošle ju spolu s kópiou Dekrétu založenia a písomný súhlasom diecézneho biskupa, ak sa to vyžaduje.

- Po prijatí týchto dokumentov Materské stredisko pošle Miestnej ADME dekrét o pričlenení.

Odtiaľ pošlú oficiálny Dekrét, s podpisom rektora chrámu, ktorý je úradným dokumentom pričlenenia. Odporúča sa, aby sa uchovával v archíve a pre verejnosť nech sa na viditeľnom mieste vystaví jeho kópia.

Článok 8 - komentár 2. časť

Dekrét, ktorý miestne združenie dostalo, je dobré vystaviť vo vlastnom kostole, alebo v sídle skupiny. Potvrdzuje pričlenenie a je zároveň oficiálnym dokumentom príslušnosti miestnej skupiny k celosvetovému Združeniu. Naozajstná príslušnosť má byť však viditeľná hlavne z našich duchovných postojov vo vzťahu k Bohu a pastoračných postojov vo vzťahu k blížnym.

V novom dekréte je okrem podpisu Rektora Baziliky aj podpis Prezidenta a Animátora Materského strediska aby sa tak naznačilo puto jednoty s prvotnou skupinou.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center