Uvedenie úvodu k Obnoveným pravidlám ZMP

Tento formačný rok 2014-15, v ktorom slávime dvesto rokov od narodenia dona Bosca, by sme chceli znova premeditovať Pravidlá Združenia Panny Márie Pomocnice. Nech nám naša Matka pomôže dobre pochopiť svoj zámer s týmto Združením, ktoré don Bosco na jej podnet založil. Na titulnej stránke obnovených Pravidiel je obraz z hlavného oltára Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne.

 

OBRAZ

Stránka mariánskej katechézy

Obraz sa zrodil v mysli dona Bosca. Objednal si ho u maliara Lorenzoneho  roku 1865. Po troch rokoch práce ho umiestnili v chráme.

Don Bosco to  opísal takto:

„Panna je v popredí v mori svetla a majestátnosti.

Okolo nej zástup anjelov, ktorí jej vzdávajú úctu ako svojej kráľovnej.

V pravici drží žezlo, symbol moci, v ľavici  Dieťa s otvoreným náručím. Ponúka  tak svoje milosti a svoje milosrdenstvo tým, čo hľadajú pomoc u jeho vznešenej Matky.

Okolo nej a  dole sú svätí apoštoli a evanjelisti, unesení v nežnej extáze, akoby volali:  „Kráľovná apoštolov, oroduj za nás,“ s pohľadom upretým na svätú Pannu.   

V spodnej časti obrazu je mesto Turín, s chrámom na Valdoccu a v pozadí so Supergou.“

Podľa tohto don Boscovho opisu obraz je pôsobivým zobrazením titulu: „Mária Matka Cirkvi.“

Mária, ako Matka Božieho Syna, je kráľovnou neba i zeme. Celá Cirkev, reprezentovaná apoštolmi a svätými, volá na slávu Matke a mocnej Pomocnici.

 

Hneď po ich schválení obnovených Pravidiel združenia vtedajší hlavný predstavený don Pascual Chávez ich predstavil členom Združenia ADMA takto:

OBNOVENÉ

PRAVIDLÁ  ZMP

Originál: NUOVO REGOLAMENTO ADMA

júl 2003

ZMP

Združenie Márie Pomocnice.

Hlavný dom diela dona Bosca

cesta Pisana, 1111 - 00163 ROMA

Hlavný predstavený 

ZMP

Predstavenie obnovených Pravidiel členom Združenia Márie Pomocnice.

 

Najmilší!

Som šťastný, že na sviatok svätého Jána Bosca, nášho milovaného otca a zakladateľa, vám môžem predstaviť vaše obnovené Pravidlá. Je to plod intenzívneho obdobia práce mnohých osôb a skupín – najmä Materského strediska v Turíne – ktorým sa chcem poďakovať. Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života  a pre Spoločnosti apoštolského života ich schválila 7. októbra 2003.

Skutočnosť, že sa znova zrevidovali Pravidlá, je dôkazom životaschopnosti Združenia, ktoré túži postupovať v pastoračnom a duchovnom súlade s Cirkvou a so Saleziánskou rodinou. Vyjadruje to aj úprimnú snahu o dynamickú vernosť donovi Boscovi, ktorý si želal, aby Združenie Márie Pomocnice bolo znamením jeho vďačnosti za materskú prítomnosť Márie v jeho živote, v jeho diele a spôsobom kresťanského života zameraného na poznanie, lásku a nasledovanie Panny Márie.

Je mojím prianím, aby si členovia Združenia  do hĺbky osvojili obnovený text a čerpali zo Saleziánskeho ducha, ktorý je v ňom vyjadrený.

Všetkých vás zverujem našej Matke Pomocnici.

 

Rím 31. januára 2004

na sviatok sv. Jána Bosca

Don Pascual Chávez V.

hlavný predstavený

Obnovené Pravidlá schválila Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a pre Spoločnosti apoštolského života. Aj tento dekrét obnovené Pravidlá obsahujú.

 

KONGREGÁCIA                                                                                         

PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

A PRE SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA                               

Prot.n.T.9-1/2003

DEKRÉT

/ ROZHODNUTIE /

 

Združenie Márie Pomocnice založené svätým Jánom Boscom, „aby sa šírila úcta k Najsvätejšej Sviatosti a k Panne Márii Pomocnici Kresťanov“, ustanovené podľa cirkevného práva pri chráme Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne 18.apríla 1869 a povýšené 5. apríla 1870 blahoslaveným Piom IX. na arcibratstvo, patrí do Saleziánskej rodiny.

Vikár hlavného predstaveného predložil na schválenie Apoštolskej stolici Pravidlá Združenia.

Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a pre Spoločnosti apoštolského života, pozorne preskúmala vyššie zmienené Pravidlá, týmto Dekrétom / Rozhodnutím /  ich schvaľuje a potvrdzuje podľa textu napísaného v taliančine, ktorý je uložený v jej archíve, podľa všetkých právnych predpisov.

Čokoľvek by tomuto Dekrétu / Rozhodnutiu / odporovalo, neplatí.

 

Vo Vatikáne 7. októbra 2003,

na sviatok Panny Márie Ružencovej

Eduard kard. Martínez Somalo

prefekt

 + Piergiorgio Silvano Nesti, C.P

tajomník

Obnovené Pravidlá obsahujú i dekrét o schválení prekladu z talianskeho originálu do slovenčiny:

Adma

 

ZDRUŽENIE PANNY MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV

Schvaľujeme preklad Pravidiel ADMA do slovenského jazyka na žiadosť don Jána Zaušku SDB, duchovného animátora Združenia Márie Pomocnice v slovenskej inšpektórii, ktorú zaslal rade Materského strediska ADMA v Turíne a na základe článku 18 Pravidiel: „Preklad pravidiel do rôznych jazykov musí byť verný má sa zhodovať so schváleným textom a treba ho predložiť na posúdenie Materskému stredisku združenia.“

Vo viere

 

Predsedkyňa

Sig. Giuseppina Chiosso

 Duchovný animátor

don Pier Luigi Cameroni

 

Turín, 24.júl 2009

ÚVOD

Don Bosco, vedený Svätým Duchom, v odpovedi na podnety a znaky čias, dal vzniknúť rozličným apoštolským iniciatívam a širokému hnutiu osôb, ktoré rozmanitým spôsobom pracujú v prospech mladých a ľudových vrstiev.

Združenie Márie Pomocnice don Bosco založil ako osobitný prostriedok na „šírenie úcty k  Najsvätejšej Sviatosti a k Panne Márii Pomocnici kresťanov.“

Kanonicky bolo zriadené pri chráme Márie Pomocnice v Turíne  18. apríla 1869.  Don Bosco  „ ho považoval takmer za integrálnu časť  Saleziánskej kongregácie.“1

Zriadil ho Pius IX. listom Breve 5. apríla 1870 ako arcibratstvo,  s právom pripájať k sebe Združenia, ktoré vznikali v rôznych častiach sveta s tými istými cieľmi a s tým istým názvom.

Napokon 5. júla 1989 „hlavný predstavený  so svojou radou oficiálne vyhlásil, že  Združenie Márie Pomocnice patrí do Saleziánskej rodiny.“

 

1 Don Pietro Ricaldone - Maria Ausiliatrice, Colle Don Bosco 1951, s.83.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center