Vznik združenia

Združenie Panny Márie Pomocnice ZMP – ADMA

Združenie Márie Pomocnice založil don Bosco hneď po dostavaní Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne 18. apríla 1869, ako prejav svojej vďačnosti za materskú prítomnosť Panny Márie v jeho živote a v jeho diele.

Cieľom Združenia je šíriť úctu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a k Panne Márii Pomocnici. Združenie Márie Pomocnice je súčasťou širokého hnutia osôb, ktoré rozmanitým spôsobom pracujú v prospech mladých a ľudových vrstiev a don Bosco ho považoval takmer za integrálnu časť Saleziánskej kongregácie. 5.júla 1989 hlavný predstavený saleziánov so svojou radou oficiálne vyhlásil, že Združenie Márie Pomocnice patrí do Saleziánskej rodiny. Združenie Márie Pomocnice má celosvetové pôsobenie a člení sa na strediská. Materské stredisko je v Turíne.

Stredisko Združenia Márie Pomocnice v Námestove vzniklo 24. mája 2009. Dekrét o pričlenení strediska Námestovo k Materskému stredisku v Turíne nesie dátum 24.júl 2009. Dekrét je vystavený v našej verejnej kaplnke zasvätenej donovi Boscovi na Mlynskej ulici v Námestove.

Členovia námestovského strediska sa venujú:

  • animácii mariánskych sviatkov v priebehu liturgického roka napr. spoločná modlitba svätého ruženca v mesiaci október, modlitba Loretánskych litánií v mesiaci máji, príprava deviatnikov pred významnými sviatkami v roku, príprave adorácií napr. na prvý štvrtok v mesiaci, atď.
  • službe všetkým, ktorí potrebujú pomoc, podľa schopností a chariziem členov: (návšteva starších v domove dôchodcov, pomoc sociálne slabším rodinám, buď finančná alebo iná, adopcia na diaľku, organizovanie výletov, rôzne súťaže, ...)
  • službe mladým, príprava duchovných obnov pre mladých i materiálne zabezpečenie týchto stretnutí
  • službe mladým rodinám a ich deťom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, katechézy, Manželské a Rodičovské večery

Podmienky pre prijatie do Združenia:

  1. Dostatočná zrelosť
  2. Vek (18.rokov)
  3. Predloženie žiadosti, zodpovedným strediska Združenia Márie Pomocnice, o prijatie.

Po predložení žiadosti v priebehu aspoň jedného roku si má kandidát overiť a členovia Združenia spoznať skutočnosť jeho povolania do tohto Združenia. Až po schválení žiadosti príslušnou cirkevnou autoritou možno zložiť predpísaný prísľub.

Prísľub je slobodné, verejné modlitbové vyjadrenie vôle žiť podľa pravidiel Združenia.

  • nie je to rehoľný sľub
  • je to slávnostné (verejné) predsavzatie žiť svoj život podľa cesty naznačenej Pravidlami Združenia Márie Pomocnice.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center