FORMÁCIA ČLENOV A KANDIDÁTOV ZMP

Nemožno si myslieť, že niekto môže byť „automaticky“ členom Združenia Márie Pomocnice (ďalej len ZMP), bez patričnej prípravy a ustavičného úsilia rastu a zrenia. Potrebná je :

 1. Počiatočná formácia
 2. Permanentná formácia

Formácia je osobnou vecou. Každý člen Združenia berie na seba zodpovednosť formovať sa tak, ako sa cíti byť zodpovedným za dar povolania pred Pánom.

Záväzok byť členom ZMP si vyžaduje slobodné rozhodnutie, ktoré sa motivuje a postupne vyzrieva pôsobením Svätého Ducha.

Je dobre položiť si počas prípravy otázku: „Prečo chcem vstúpiť do Združenia?“ Každý kandidát by si mal odpovedať na túto otázku z konkrétnych zásahov, ktorými ho Boh oslovil a Panna Mária sprevádzala. Uvažuje, modlí sa a postupne pod vplyvom Svätého Ducha sa zaväzuje a v slobode  prijíma všetko, čo hovorí text článkov Pravidiel ZMP.

Formácia je nadobudnutie si dostatočných vedomostí a akceptovanou prípravou. Povolanie je DAR i ZÁVÄZOK. Boh nikdy nekoná bez prispenia osoby. Evanjeliové hodnoty, a hodnoty pravidel Združenia  potrebujú byť zosobnené. Vnímam Pánovo volanie a odpovedám naň životom v radostnom a vernom priateľstve.

OVERENIE SI VLASTNÉHO POVOLANIA

 1. Učiť sa rozoznávať znaky, ktorými ma Boh pozýva k vstupu do Združenia (prirodzené a nadprirodzené dary, životné okolnosti, návrhy priateľov, podnety v súcite s inými, konkrétne potreby Cirkvi...)
 2. Zosobňovanie hodnôt, ktoré ma priťahujú. Skúmam, či je môj vlastný spôsob konania v súlade s požiadavkami znakov, kterými ma Boh pozývak vstupu do Združenia.
 3. Konfrontovanie svojich skúseností, so životom a činnosťou strediska ZMP, alebo so životom iného saleziánskeho strediska:
 • modlitba a prehĺbenie života viery
 • čítanie Božieho slova, najmä evanjelií
 • účasť na živote společenstva, podelenie sa, prispievanie službou …
 1. 4. Venovať všetkému potrebný čas. Postupovať bez unáhlenosti, postupovať bez zaostávania.

Podmienky pre prijatie do Združenia

 1. Dostatočná zrelosť
 2. Vek (18.rokov)
 3. Predložiť žiadosť zodpovedným vlastného strediska o prijatie.

Až po schválení žiadosti príslušnou cirkevnou autoritou možno zložiť predpísaný prísľub.

Prísľub je slobodné, verejné modlitbové vyjadrenie vôle žiť podľa pravidiel Združenia

 • nie je to rehoľný sľub
 • je to slávnostné (verejné) predsavzatie žiť svoj život podľa cesty naznačenej Pravidlami Združenia Márie Pomocnice.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center